Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Definition of Learning Outcomes by University Teachers in the Context of the National Qualifications Framework of the Slovak Republic

Authors: Martina Kosturkova
Presovska Univerzita v Presovie

Janka Ferencova
Presovska Univerzita v Presovie

Valentina Surakova
Presovska Univerzita v Presovie
Keywords: analiza treści ankiety informacyjne przedmiotów studiów efekty uczenia się jakość edukacji
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (73-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Słowacka edukacja wyższa podlega aktualnie istotnym przemianom, które są związane z jej udziałem w procesie bolońskim. Jego początek można datować na rok 1999, kiedy to podpisano Deklarację Boloń-ską. Wymogi reformy zapoczątkowanej przez tę Deklarację aplikowano do Ustawy o Szkolnictwie Wyż-szym z 2002 roku. Podstawową ideą toczących się przemian jest utworzenie wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (ang. EHEA). Reforma systemu edukacji wyższej w Europie zmierza do podniesienia jej jakości oraz sharmonizowania systemów edukacyjnych krajów sygnatariuszy, by były porównywalne i pozwalały dowolnie przemieszczać się nauczycielom, studentom i badaczom. Jednym z najistotniejszych elementów reform było rozwinięcie Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, stanowią-cych podstawę dla zredagowania narodowych ram kwalifikacyjnych. Element ten jest ważny dla ustaleń dotyczących wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego uwzględniającego ideę uznawania kwalifikacji. W kontekście niniejszego studium jest niezwykle istotne, by kwalifikacje znajdowały odzwierciedlenie w efektach uczenia się formułowanych na poziomie programów przedmiotów, modułów oraz programów studiów. Naszym celem jest prezentacja wyników analizy dostępnych pedagogicznych dokumentów (sylabusów, profilów absolwenta) ukazującej sposób określania efektów uczenia się w kontekście Narodowych Ram Kwalifikacyjnych Republiki Słowackiej. W oparciu o tę analizę chcielibyśmy wskazać na pewne braki po stronie uniwersytetów i nauczycieli akademickich, w tym na brak koherencji pomiędzy Narodową Ramą Kwalifikacyjną a definicją efektów uczenia się zawartą w sylabusach lub profilach absolwenta.
Download file

Article file

Bibliography

1.BAJTOŠ, J. Didaktika vysokej školy. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2013, 398 s. ISBN 978-80-8078-652-6.
2.BIGGS, J. a C. Tang. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Bergshire: McGraw-Hill, 1. vyd. 2007, ISBN 978-0-335-22126-4.
3.ČERNOTOVÁ, M. Obsahová analýza pedagogických záznamov študentov a ich metodologické chyby. Pedagogická orientace, 1995, roč. 95, č. 16–17, s. 77–84.
4.ČERNOTOVÁ, M. et al. Koncepcia profesijného rozvoja učiteľa v kariérnom systéme. Pedagogické rozhľady. 2006, roč. 15, č. 3. s. 3–32.
5.ČERNOTOVÁ, M. a I. IŠTVAN. Kooperatívne vyučovanie v teórii a praxi. Edukácia. 2015, roč. 1, č. 1, s. 75–87.
6.ENQA. Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. [online]. Helsinky: Európska asociácia na zabezpečovanie kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 2009 [cit. 2016-07-05]. Dostupné z: http://www.enqa.eu/pubs.lasso
7.EURÓPSKA KOMISIA. 2009. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie: (EKR). Luxemburg: Úrad pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev, 2009, 15 s. ISBN 978-92-79-08489-8.
8.EURÓPSKA KOMISIA. 2009. Užívateľská príručka ECTS. Luxemburg: Úrad pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev, 2009, 33 s. ISBN 978-92-79-09728-7.
9.EURÓPSKY PARLAMENT. 2016. European Parliament resolution of 19 January 2016 on skills policies for fighting youth unemployment [online]. Brussel: Európsky parlament, 2016, 19. 1. 2016 [cit. 2016-07-05]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0008+0+DOC+XML+V0//EN
10.FERENCOVÁ, J. a V. ŠUŤÁKOVÁ. Kvalita vzdelávacej činnosti vysokoškolských pedagógov z pohľadu študentov. In: Hodnocení a zvyšování kvality celoživotního vzdělávání v evropském kontextu. Brno: MU v Brne, 2015, s. 153–161. ISBN 978-80-7509-287-8.
11.GAVORA, P. Úvod do pedagogického výskumu. 1. vyd. Bratislava: UK, 2001, ISBN 80-223-1628-8.
12.KERLINGER, F. N. Základy výzkumu chování. 1. vyd. Praha: Academi ČSAV, 1972. 708 s.
13.KNAPÍK, J. Návrh na zmenu pedagogicko-psychologickej prípravy predstavených pôsobiacich v kňazských seminároch na Slovensku. In: Učiteľ na ceste k profesionalite. Prešov: FHPVPU v Prešove a Škola plus, s.r.o., 2013, s. 239. ISBN 978-80-555-0984-6.
14.KNAPÍK, J. Hodnotenie štúdia na teologickej fakulte bežnými študentmi. In: Hodnocení a zvyšování kvality celoživotního vzdělávání v evropském kontextu. Brno: MU v Brne, 2015, s. 281–291. ISBN 978-80-7509-287-8.
15.KOSOVÁ, B. Celoživotný rozvoj učiteľa. Pedagogické rozhľady. 2011, roč. 20, č. 4. s. 1–5.
16.KOSOVÁ, B. a kol. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, 143 s. ISBN 978-80-557-0353-4.
17.KRAJČOVÁ, N. a J. FERENCOVÁ. 2015. Higher Education of the Teachers of Lower and Upper Secondary education in Slovakia. Global Journal of Education. 2015, Vol. II, p. 68–77.
18.KRATWOHL, D. R. Revision of Bloom´s Taxonomy: An overview. Theory and Practice. 2002, Vol. 41, No. 4, p. 212–218.
19.MATLOVIČ, R. Transformácia programov vysokoškolskej geografickej edukácie v kontexte novej paradigmy orientovanej na výsledky vzdelávania. In: Geogragia [online]. 2014, roč. 22, č. 3, s. 83 – 91 [cit. 2016-06-15]. Dostupné z: http://www.unipo.sk/public/media/14066/geografia0313x.pdf
20.MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Národný kvalifikačný rámec [online]. Bratislava: MŠ SR, 2012 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf
21.MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Kritériá akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania z 5. 4. 2013 [online]. Bratislava: MŠ SR, 2013 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=kriteria
22.MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Opis študijných odborov [online]. Bratislava: MŠ SR, 2016a [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory
23.MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. Návrh na zmenu sústavy študijných odborov v skupine 1.1. Výchova a vzdelávanie a na zmeny opisov učiteľských študijných odborov (1.1. – 1.1.3 a 1.1.5) [online]. Bratislava: MŠ SR, 2016b [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/files/3280_navrh_zmena-ucitelskych-so.pdf
24.PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 496 s. ISBN 80-7178-170-3.
25.PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ, 2008. Pedagogický slovník. Praha: Portál. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
26.ROVŇANOVÁ, L. Profesijné kompetencie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-557-07039-6.
27.SEEBAUER, R. Základy úvahy o plánování, realizaci a vyhodnocování vědeckých výzkumů prováděných v rámci diplomových prací a disertací. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 152 s. ISBN 80-7315-056-5.
28.ŠVEC, Š. Metodológia vied o výchove. 1. vyd. Bratislava: Iris. 1998, 303 s. ISBN 80-88778-73-5.
29.ŠUŤÁKOVÁ, V. et al. Psychodidaktika v edukačnej praxi vysokých škôl. 1. vyd. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2015, 197 s. ISBN 978-80-555-1212-9.
30.ŠUŤÁKOVÁ, V. a J. FERENCOVÁ. Rozvoj profesijných kompetencií učiteľa vysokej školy ako prostriedok zvyšovania kvality edukačného procesu. In: Hodnocení a zvyšování kvality celoživotního vzdělávání v evropském kontextu. Brno: MU v Brne, 2015, s. 542–551. ISBN 978-80-7509-287-8.
31.TUREK, I. Inovácie v didaktike. Bratislava: MPC, 2005, 360 s. ISBN 80-8041-445-9.
32.VEREŠOVÁ, M., R. ŽILOVÁ a L. VOZÁR. Kvalita vzdelávania na UKF v Nitre: monitoring a vyhodnotenie implementácie európskych noriem a smerníc (ESG). 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, 156 s. ISBN 978-80-558-0175-9.
33.VEREŠOVÁ, M. a M. ČEREŠNÍK. Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, 94 s. ISBN 978-80-558-0247-3.
34.VETRÁKOVÁ, M. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 1. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2014, 162 s. ISBN 978-80-557-0671-9.
35.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 21. 5. 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 614/ 2002 Z .z. o kreditovom systéme štúdia [online]. Bratislava: MŠ SR, [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: https://www.minedu.sk
36.Zákon č. 445/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. Bratislava: MŠ SR, 1.1.2013 [cit. 2016-05-07]. Dostupné z: https://www.minedu.sk