Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2017
Studenci o unikaniu porad
(Students about avoiding advice)

Authors: Józef Kargul
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Keywords: councelling avoiding advices students of pedagogy
Year of publication:2018
Page range:10 (67-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents students’ opinions on avoiding advices. The author tries to discover what kind of people they are and what are they reasons, as well as what is students’ of pedagogy knowledge on that.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bilon, A., Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy. Studia
2.Poradoznawcze 1, 85–109 [Socio-Cultural Contexts for Defining the Role of Counsellors. Journal of Counsellogy 1, 265–287].
3.Collins, S., Arthur, N., Brown, C., Kennedy, E. (2013). Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej.
4.Studia Poradoznawcze, 2, 2, 17–30 [Counsellor and Supervisor Views of Multicultural
5.and Social Justice Education. Journal of Counsellogy, 279–295].
6.Czerkawska, A. (2009). „Strefa cienia” w pracy doradcy. Dyskursy Młodych Andragogów, 10,
7.189–200.
8.Di Fabio, A. (2014). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna. Nowe konstrukty i sposoby
9.oceny skuteczności działań doradczych w XXI wieku. Studia Poradoznawcze, 3, 13–40.
10.Guichard, J. (2005). Life-long self-construction. International Journal for Educational and
11.Vocational Guidance, 5, 111–124.
12.Guichard, J. (2013). Forms of reflexivity and transformations of systems of subjective identity
13.forms during life designing dialogues. Lecture presented at the SIO International Conference
14.„Life Designing and career counseling: Building hope and resilience”. Padua, Italy.
15.Kargul, J. (2004). Kilka uwag o niebezpieczeństwach poradnictwa. W: E. Siarkiewicz (red.),
16.Niejednoznaczność poradnictwa (s. 17–25). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
17.Zielonogórskiego.
18.Kargulowa, A. (1979). Praca poradni wychowawczo-zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie
19.się funkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
20.Kargulowa, A. (2004). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu.
21.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Kennedy, E., Charles, S.C. (2004). Jak pomagać dobrą radą? Poradnik, tłum. J. Kołacz. Kraków:
23.Wydawnictwo WAM.
24.Kowalska, M.D. (2016). Krzywda i przebaczenie. Pobrano z: www.katolik/ pl.krzywdaiprzebaczenie923,416cz
25.html (17.08.2016).
26.Minta, J., Kargul, J. (2016). Significance of educational and vocational counselling in lowskilled people’s narratives. British Journal of Guidance & Counselling. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2016.1150961 (17.08.2016).
27.Savickas, M.L. (2001). Toward a comprehensive theory of career development: Disposition, concerns and narratives. W: F.T.L. Leong, A. Barak (red.), Contemporary models in vocational
28.psychology: A volume in honor of Samuel H. Osipow. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
29.Savickas, M.L. (2005). The theory and practice of career construction. W: S.D. Brown,
30.R.W. Lent (red.), Career development and counseling: Putting theory and research to work.
31.Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
32.Sztompka, P. (2007). Zaufanie – fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
33.Wieczorek, A. (2012). Osobowość borderline informacje ogólne. Pobrano z: https://psychiatria.mp.pl/zaburzenia_osobowosci/74280,osobowosc-borderline-informacje-ogolne ps
34.(20.08.2016).
35.Zielińska-Pękał, D. (2012). Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje.
36.Studia Poradoznawcze, 1, 110–127 [From Helping to Hurting in Counselling. Two Narratives. Journal of Counsellogy, 111–125].
37.Żyliński, J. (2014). Fragment wywiadu w Polskim Radiu „Czwórka” w dniu 24.04, godz. 14.32.