Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Indywidualizm – autonomia – wspólnotowość

Autorzy: Janina Świrko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: indywidualizm autonomia wspólnota
Rok wydania:2019
Liczba stron:7 (75-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera próbę analizy znaczeń tytułowych kategorii oraz ich możliwych powiązań. Zwraca przede wszystkim uwagę na niejednoznaczność każdej analizowanej kategorii, a także proponuje ich znaczenia, które – jak się wydaje – zostały zdominowane przez sposoby ich rozumienia charakterystyczne dla ideologii neoliberalnej. Pomija się przez to możliwości podważenia argumentów antyhumanizmu rozumianego jako zamiar obalenia podmiotu. Przywołane rozumienia autonomii i wspólnoty są potraktowane jako możliwe kategorie analityczne kondycji dzisiejszego uniwersytetu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2008). Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2.Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań.
3.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Gurczyńska-Sady, K. (2013). Człowiek jako słowo i ciało. W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu. Kraków:
6.TAiWPN Universitas.
7.Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Jarymowicz, M. (1994). W stronę indywidualnej podmiotowości i zbliżeń z innymi: podmiotowe
9.podstawy społecznych identyfikacji. W: M. Jarymowicz (red.), Poza egocentryczną perspektywę widzenia
10.siebie i świata (s. 11–36). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
11.Jarymowicz, M. (1999). O godzeniu wody z ogniem: związki kolektywizmu z indywidualizmem.
12.W: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych (s. 121–152).
13.Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
14.May, T. (1998). Autonomy, Authority and Moral Responsibility. Dordrecht–Boston: Kluwer Academic Publishers.
15.Readings, B. (2017). Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
16.Renaut, A. (2001). Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości. Wrocław–Warszawa–Kraków:
17.Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
18.Schneewind, J.B. (1998). The Invention of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.
19.Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa:
20.Fundacja Aletheia.
21.Szczepański, J. (1988). O indywidualności. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
22.Tam, H.B. (1998). Communitarianism. A New Agenda for Politics and Citizenship. Basingstoke: Macmillan.
23.Touraine, A. (2007). Myśleć inaczej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.