Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Czy i ile autonomii w małej „uczelni samorządowej”?

Autorzy: Włodzimierz Olszewski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Słowa kluczowe: autonomia pionowa i pozioma relacje z otoczeniem „uczelnia samorządowa”
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (131-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze i kulturowe zachodzące w społeczeństwie postmodernistycznym powodują nasilenie zjawisk i procesów skłaniających do namysłu nad kondycją autonomii w ogóle, a w szczególności autonomią uczelni i uczonych. Zachodzące przemiany stały się inspiracją do rozważań autonomii z perspektywy oddolnej, badacza społeczności lokalnych – perspektywy małej „uczelni samorządowej”. W artykule podejmuję próbę wskazania wpływu budowania relacji: uczelnia – władze samorządowe – biznes (gospodarka lokalna) – społeczność lokalna, które, jak mi się wydaje, mają kluczowe znaczenie dla budowania pozycji i roli uczelni w środowisku, a co za tym idzie, zdobywania autonomii nieformalnej, a także wyznaczania jej ram. Swoje rozważania w części empirycznej opieram na przykładzie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Zaproponowane wnioski nie pretendują zatem do uogólnień, ale mają służyć jako pewien model dobrej praktyki, analizy przypadku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, M. (2011). Cywilizacja zachodnia. Specyfika rozwoju, tradycje, preferowane wartości. Wrocław:
2.Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
3.Banyś, W. (2017). Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich namiary. W: Nauka
4.i Szkolnictwo Wyższe, 2 (50), 7–16. DOI: https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.9.
5.Bralczyk, J. (2017). „Autonomia”, „samorządność”, „niezależność” w języku polskim. W: Autonomia
6.uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 15–20). Warszawa: Instytut
7.Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Chmielecka, E. (2017). Głos w dyskusji panelowej na konferencji „Autonomia uczelni i środowiska
9.akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki”. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
10.– odpowiedzialność i etos akademicki (s. 65–72). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej
11.Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
12.Deklaracja (1999). Deklaracja bolońska. Pobrane z: http://www.us.edu.pl/files/wiadomosci/pliki/pl_
13.deklaracja_bolonska1999.pdf (28.08.2018).
14.Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
15.PWN.
16.Eliasz, A. (2017). Autonomia wyznaczona prawem i etosem akademickim a efektywność i sprawność
17.uczelni w osiąganiu celów. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos
18.akademicki (s. 9–13). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha,
19.Oficyna Wydawnicza SGH.
20.EUA (2017). University Autonomy in Europe III. Country Profiles. Brussels: European University Association.
21.Pobrane z: https://eua.eu/downloads/publications/university%20autonomy%20in%20
22.europe%20iii%20country%20profiles.pdf (21.08.2018).
23.Gawor, B. (b.d.). Autonomia. W: Encyklopedia Zarządzania. Pobrane z: https:/mfiles.pl/pl/index.php/
24.Autonomia (21.08.2018).
25.Krasiński, A.S. (1885). Słownik synonimów polskich. T. 1. Kraków: Akademia Umiejętności.
26.Kruszewski, T., Kruszewski, Z. (2003). Rola niepaństwowej uczelni w środowisku lokalnym.
27.W: M. Dudek (red.), Poszukiwanie modelu wyższej szkoły niepaństwowej (s. 297). Legnica: Wyższa
28.Szkoła Menedżerska.
29.Kurantowicz, E. (2007). O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych.
30.Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
31.Magna Charta (1988). Magna Charta Universitatum. Pobrane z: http://www.magna-charta.org/resources/
32.files/the-magna-charta/polish (28.08.2018).
33.Malewski, M. (2008). O akademickich „okrętach flagowych” i trójkątach Clarka. W: B. Gołębniak
34.(red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (s. 90–104). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe
35.Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
36.Marciniak, Z. (2017). Autonomia i odpowiedzialność – aspekty praktyczne. W: Autonomia uczelni
37.i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 35–38). Warszawa: Instytut Problemów
38.Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Oficyna Wydawnicza SGH.
39.Olszewski, W. (2012). W poszukiwaniu modelu uczelni lokalnej – studium przypadku. W: M. Adamczyk,
40.A. Chmiel (red.), Społeczności lokalne. Problemy – zmiany – rozwój (s. 57–64). Polkowice: Wydawnictwo
41.Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki.
42.Olszewski, W., Zając, D. (2017). Mergers of Universities in Poland – Selected Legal and Marketing
43.Aspects – Case Study. SANKALPA. Journal of Management & Research, 1, 1–11.
44.Stachowiak-Kudła, M. (2012). Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości
45.w Polsce i wybranych państwach europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
46.Szapiro, T. (2017). Głos w dyskusji panelowej na konferencji „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
47.– odpowiedzialność i etos akademicki”. W: Autonomia uczelni i środowiska akademickiego
48.– odpowiedzialność i etos akademicki (s. 79–80). Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej
49.Sztompka, P. (2017). Autonomia: fundament kultury akademickiej. W: Autonomia uczelni i środowiska
50.akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki (s. 29–34). Warszawa: Instytut Problemów
51.Ustawa (2018). Ustawa z 20.07.2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668.
52.Wissema, J.G., Verloop, J. (2009). Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Zębice: Wydawnictwo
53.Zante.