Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych

Autorzy: Justyna Nowotniak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ewaluacja rozwojowa ewaluacja w edukacji proces ewaluacyjny
Rok wydania:2013
Liczba stron:20 (43-62)

Abstrakt

Contemporary institutions of higher education (HEI) need to face the challenge of responding to more and more dynamic pace of reality transformation. That process itself requires development of strategies, facilitating support and quality monitoring in education. Evaluation, which is being applied more often and more effectively nowadays, happens to be one of them, also changing its functionality and adjusting relevant procedures. Developmental evaluation is more about refl ective cognition of the value that a certain activity brings as a result of socialized process, than just a measurement of activity effectiveness. This paper is addressing capability of developmental evaluation to shape the quality-focused attitudes among HEI students.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bruska A., Funkcje ewaluacji a możliwości wykorzystania nauk o zarządzaniu, w: Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009.
2.Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Difin, Warszawa 2008.
3.Brzezińska A., Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, w: Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. A. Brzezińska, J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji
4.Humaniora, Poznań 2000.
5.Embedding Quality Culture in Higher Education (2007), Brussels: European University Association; Quality Culture in European Universities: A Bottom-up Approach (2006),
6.Brussels: European University Association, www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/EUA_QA_Forum_publication.pdf (2.02.2013).
7.Haber, A. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP, Warszawa 2007.
8.Guba E. G., Lincoln Y. S., Fourth Generation Evaluation, Sage, London 1989.
9.Haber A., Szałaj M., Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne, w: Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa 2010.
10.Korporowicz L., Ewaluacja w reformie systemu edukacji, „Polityka Społeczna” 1998, nr 9.
11.Korporowicz L., Interakcyjne aspekty procesu ewaluacyjnego: pomiędzy analizą a animowaniem zmian społecznych, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, PARP, Warszawa 2009.
12.Mizerek H., Efektywna autoewaluacja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić?, w: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
13.Nevo D., Konceptualizacja ewaluacji edukacyjnej. Analityczny przegląd literatury, w: Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
14.Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
15.Patton M. Q., Qualitative Evaluation and Research Methods, Sage, London 1990.
16.Rogut A., Piasecki B., Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
17.Rudnicki S., Szwed A., Ocenianie oceniających. Trzy pytania o ewaluację zajęć dydaktycznych, w: Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W. Przybylski S. Rudnicki A. Szwed, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
18.Simons H., Getting to Know Schools in a Democracy. The Politics and Process of Evaluation, The Falmer Press, London 1987.
19.Wstęp, w: Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, ENQA, Helsinki 2005.