Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Profesor Kazimierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel

Autorzy: Elżbieta Perzycka
Uniwersytet Szczeciński

Włodzimierz Olszewski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Słowa kluczowe: brak
Rok wydania:2018
Liczba stron:5 (7-11)

Abstrakt

Brak abstraktu - artykuł wspomnieniowy / biograficzny
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Denek, K. (2007). Lata twórczej aktywności. W: E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika infor- macyjna. Media w kształceniu ustawicznym (s. 43–52). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wyż- sza Szkoła Humanistyczna w Szczecinie – ZAPOL.
2.Juszczyk, S. (2007). Rola mediów elektronicznych w edukacji ustawicznej społeczeństwa wie- dzy. W: E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicz- nym (s. 67–80). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szcze- cinie – ZAPOL.
3.Niemiec, J. (2007). Profesjonalizm akademickich powinności. W: E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym (s. 53–57). Szczecin: Uniwer- sytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie – ZAPOL.
4.Siemieniecki, B. (2007). Koncepcje samouctwa Kazimierza Wenty a technologia informacyjna. W: E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym (s. 59–65). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczeci- nie – ZAPOL.
5.Śliwerski, B. (2017). Zmarł pedagog – prof. Kazimierz Bernard Wenta. Pobrano z: http://sliwerski- -pedagog.blogspot.com/2017/03/zmar-pedagog-prof-kazimierz-bernard.html.
6.Wenta, K. (1992). Doskonalenie pedagogiczne młodych nauczycieli akademickich. Zarys procesu naby- wania kompetencji naukowo-dydaktycznych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń- skiego.
7.Wenta, K. (1988). Kształcenie i doskonalenie pedagogiczne nauczycieli akademickich. Szczecin: Wy- dawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Profesor Kazimierz Wenta – nauczyciel, naukowiec, mentor i przyjaciel 11
9.Wenta, K. (1994). Przemiany w doskonaleniu pedagogicznym młodych nauczycieli akademickich. Opra- cowanie raportów z badań w latach 1985–1990 z komentarzami do współczesnych trendów w pedagogi- ce. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Wenta, K. (2002). Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Toruń: Wydawnic- two Adam Marszałek.
11.Wenta, K. (2001). Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką. Radom: Instytut Technologii Eksplo- atacji – Państwowy Instytut Badawczy.