Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Palcem na smartfonie, czyli o prześlizgiwaniu się po relacjach

Autorzy: Małgorzata Wałejko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: relacje interpersonalne media społecznościowe postrzeganie czasu i przestrzeni mentalność konsumencka
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (91-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka tekstu sygnalizuje, że pewne zmiany cywilizacyjne mogą – przy niewłaściwym z nich korzysta- niu – zagrażać jakości relacji interpersonalnych. Niebezpieczeństwa zdają się dotyczyć szczególnie osób młodych, studentów. Współczesne formy komunikacji (np. media społecznościowe) zmieniają postrze- ganie czasu i przestrzeni, co może czynić relacje bardziej ekstensywnymi, a mniej intensywnymi. Skut- kami mentalności konsumenckiej bywają mechanizmy nadmiernego naśladownictwa, „samotny tłum” i zastępowanie osób rzeczami. Autorka pokłada nadzieję w misji nauczycieli akademickich jako nie tylko „handlarzy idei”, lecz uczących głębokich, niespiesznych i pełnych pytań relacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gałdowa, A. (2000). Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wy- dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2.Król, J. (2006). Kultura masowa jako katalizator poczucia samotności. W: P. Domeracki, W. Ty- burski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne (s. 189–199). Toruń: Wydawnic- two Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
3.Twardowski, J. (1996). Wiersze. Białystok: Wydawnictwo Rhema.
4.Wałejko, M. (2009). Silny potrzebuje słabego. Więź, 7, 63–74.
5.Wałejko, M. (2016). Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty. Szcze-
6.cin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.