Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
O nieostrości dychotomii rubież–centrum na przykładzie wybranych uniwersytetów

Authors: Paulina Wężniejewska ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Tomasz Leś ORCID
Uniwersytet Jagielloński

Jacek Moroz ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: uniwersytet misja strategia
Data publikacji całości:2022
Page range:12 (37-48)

Abstract

Analizy przedstawione w artykule dotyczą problematyki relacji między centrum a rubieżą w aspekcie funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Problem podjęto na podstawie analizy porównawczej dokumentów dwóch uniwersytetów (Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szczecińskiego), w których wskazuje się strategię i misję ich rozwoju na najbliższe kilkanaście lat. W toku badań wyodrębniono typy postulatów rozwojowych jakie każda z tych uczelni formułuje (m.in. dotyczących interdyscyplinarności, kształcenia postaw szacunku wobec inności, otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze) oraz dokonano ich porównania. Wnioski ujawniają brak istotnych różnic między wspomnianymi uczelniami w zakresie analizowanych postulatów, co potwierdza tezę o braku wyraźnej dychotomii centrum–rubieże w przypadku uczelni wyższych. Należy zaznaczyć, że analizy obejmowany wyłącznie strategie i misje sformułowane przez dwa uniwersytetu oraz, że nie dotyczyły poziomu realizacji sformułowanych przez nie postulatów.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babiński, G. (1994). Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki. Pogranicze. Studia Społeczne, 4, 5–28.
2.Berg, M., Seeber, B. (2016). The slow professor. Challenging the culture of speed in the academy. Toronto: University of Toronto Press.
3.Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
4.Brückner, A. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
5.Davies, N. (2010). Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6.Ellis, C. (2011). Mknący pociąg, czyli zmienne koleje kariery. Życie akademickie pod wysokim napięciem. W: M. Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna (s. 67–84). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
7.Hejwosz, D.A. (2008). Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? – o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka. Przegląd Pedagogiczny, 2 (13), 39–49.
8.Idea. PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ideologia;3913853.html (6.05.2022).
9.Jałowiecki, B., Kapralski, S. (red.) (2011). Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10.Kiersnowski, R. (1960). Znaki graniczne w Polsce średniowieczne. Archeologia Polski, 5, 257–289.
11.Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
12.Lesiński, H. (1998). Uczelnie wyższe i nauka. W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 425–457). Szczecin: Wydawnictwo „13 MUZ”.
13.Lévy, P. (2002). Drugi potop. W: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia (s. 373–390). Warszawa: Oficyna Naukowa.
14.Linde, S.B. (1994). Rubież. W: Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: Gutenberg-Print.
15.Malewski, M. (2000), Szkoła i uniwersytet – odmienność społecznych funkcji, odrębność edukacyjnych światów. Pedagogika Szkoły Wyższej, 14–15, 21–31.
16.Mariański, J. (2015). Społeczeństwo bez orientacji i sensu? W: K. Górniak, i. in (red), Socjologia czasu, kultury i ubóstwa księga jubileuszowa dla profesor Elżbiety Tarkowskiej (s. 181–196). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.
17.McCulloch, G. (2002). ‘Disciplines contributing to education’? Educational Studies and the disciplines. British Journal of Educational Studies, 1 (50), 100–119.
18.Niedźwiedzki, W., Król, K. (1898). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: Nakł. Prenumeratów.
19.Niedźwiedzki, W., Król, K. (1909). Słownik języka polskiego, t. 5. Warszawa: Nakł. Prenumeratów.
20.Pieńkos, J. (1996). Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
21.Podsiad, A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
22.Pritchard, R.M.O. (1990). The end of elitism? The democratization of the West German university system. Worcester: Billing & Sons Ltd.
23.Puchalski, Z., Włodarczyk, E. (2010). Na drodze do uniwersytetu. W: W. Stępiński, W. Tarczyński (red.), Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
24.Readings, B. (2007). Uniwersytet w ruinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
25.Reale, G. (2005). Historia filozofii starożytnej. T. II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
26.Rutkowiak, J. (2010). O tęsknocie do uniwersyteckiej przyjaźni: przemiany w uniwersytecie, przemiany w jego ludziach. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 3 (51), 53–65.
27.Strategia Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019–2028. Pobrane z: https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/za%C5%82%C4%85cznik-do-uchwa%C5%82y-nr-106.2019-1.pdf (5.05.2022).
28.Strategii Rozwoju UJ w latach 2021–2030. Pobrane z: https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/strategia-rozwoju (5.05.2022).
29.Szul, R. (2011). Historyczna zmienność układu centrum – peryferie. Wyłanianie się centrów na peryferiach. W: Jałowiecki B., Kapralski S. (red.), Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności (s.188–218). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
30.Toffler, A. (1974). Szok przyszłości. Warszawa: PIW.