Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 3 (39) 2017
PROJEKTY LOGISTYKI MIASTA – METODA SZACUNKOWA OCENY RYZYKA
(CITY LOGISTICS PROJECTS – ESTIMATED RISK ASSESSMENT METHOD)

Authors: Sabina Kauf
Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski

Agnieszka Tłuczak
Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski
Keywords: city logistics risk management estimation method
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: C02 C22 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the issues of urban logistics projects which are implemented in risk and budget con- straints condition’s. The striving for sustainability of inputs and outputs it has been pointed, but it requires assessing the validity of the project and the risks associated with achieving the goals of time, cost, scope, and quality of the investment. The lack of mandatory requirements for risk assessment forces the search for such methods that do not add to the cost and provide fast results. Therefore, the article presents a method of estimating a project risk assessment, which is based on subjective expert assessments. The main advan- tages were highlighted and its procedure was described.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kiziukiewicz, T. (red.) (2007). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.Warszawa: Difin.
2.Bonikowska, M., Grucza, M, Majewski, M., Małek, M. (2006). Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
3.Browning, T.R., Eppinger, S.D. (2002). Modeling Impacts of Process Architecture on Cost and Schedule Risk in Product Development. IEEE Trans. on Engineering Management, 49 (4), 428–442.
4.Drobniak, A. (2008). Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
5.w Katowicach.
6.Elbrahimnejad, S., Mosavi, S.M., Seyrafianpour, H. (2010). Risk identification and assessment for build-operate-transfer projects: A fuzzy multi attribute decision making model. Experts Systems with Applications, 37, 575–586.
7.Haugan, G.T. (2002). Effective Work Breakdown Structures, ManagementConcepts. Vienna, Virginia.
8.Kauf, S., Tłuczak, A. (2014). Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych.Warszawa: Difin.
9.Kerzner, H. (1997). Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. New York: John Wiley & Sons.
10.Kiba-Janiak, M. (2015). Projekty logistyki miejskiej w warunkach ograniczeń budżetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,383, 60–73.
11.Łapuńka, I., Pisz, I. (2014). Modelowanie oceny ryzyka projektu logistycznego z zastosowaniem indukcyjnego systemu pozyskiwania wiedzy. Logistyka, 4, 3998–4009.
12.Performance Based Contracting: Development of a Work Statement (2001). Department of Energy. Pobrane z: www1.pr.doe.gov/acqguide/AGChapter37.htm (14.09.2017).
13.Stabryła, A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Trevor, L. (2000). Skuteczne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion.
15.Witkowski, J., Rodawski, B. (2007). Pojęcie i typologia projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 2–6.