Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2020.49-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2020
Klastry jako platforma rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie ekonomii współdzielenia

Autorzy: Paweł Mieczan
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia internacjonalizacja klastry
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (7-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W literaturze naukowej prezentowane są różne podejścia do zagadnienia ekonomii współdzielenia (economy sharing). Dostępne definicje w znaczącej części odnoszą się do jego interpretacji w odniesieniu do modelu konsumpcyjnego, szczególnie w ujęciu innowacyjnych platform technologicznych. Równocześnie, w opinii autora, termin ten może być rozpatrywany w aspekcie kooperacji przedsiębiorstw jako sposób na optymalizację korzyści i skali, ale także obniżenie poziomu ryzyka. Modelowym przykładem ekonomii współdzielenia w ujęciu B2B są organizacje klastrowe, a zatem regionalne zrzeszenia przedsiębiorstw funkcjonujących w tym samym lub w pokrewnych sektorach, ze współudziałem np. instytucji naukowych, finansowych czy administracyjnych. Struktury klastrów, mechanizmy ich funkcjonowania oraz modele biznesowe działalności ukierunkowane są na osiąganie podstawowego ich celu, jakim jest wzrost konkurencyjności podmiotów do nich należących. Ma to zastosowanie zarówno w odniesieniu do działalności krajowej, jak i do procesów umiędzynarodowienia. Co więcej, to właśnie proces umiędzynarodowienia może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym, ze względu na m.in. konieczność dostosowania do niejednokrotnie wyższych wymogów jakościowych obowiązujących na rynkach zagranicznych i tym samym przeniesienia ich na rynek polski. Te specyficzne uwarunkowania powodują, że właściwe przygotowanie przedsiębiorstw do internacjonalizacji oraz budowanie wokół nich sieci partnerstwa służącej współdzieleniu zasobów może przyczynić się do maksymalizacji zysków i optymalizacji kosztów sektora biznesowego. Celem artykułu jest badanie aspektów praktycznego zastosowania modelu ekonomii współdzielenia dla internacjonalizacji podmiotów skupionych wokół klastrów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belk, R. (2007). Why Not Share Rather Than Own? Annals of the American Academy of Political and Social Science, 10 (611), 126.
2.Botsman, R. (2011). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live. Glasgow: Collins.
3.Bubbiak, B. (2013). Koopetycja jako strategia budowania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie i Finanse, 1 (1), 67.
4.Codagnone, C., Martens B. (2016). Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues. Digital Economy Working Paper, 1, 12.
5.Pakulska, T. (2017). Internacjonalizacja w gospodarce współdzielenia (sharing economy). Horyzonty Polityki, 23 (8), 42.
6.Poniatowska-Jaksch, M. (2018). Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w modelu sharing economy. Ekonomia Międzynarodowa, 22, 44.
7.Poniatowska-Jaksch, M. (red.). (2016). Gospodarka współdzielenia (sharing economy). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
9.Rude, L. (2015). 4 Keys to a Successful Sharing Economy Business Model. Pobrane z: www.text100.com/articles/technology/ sucessful-sharing-economy-businessmodel.
10.Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
11.Schor, J. (2014). Debating the Sharing Economy. Pobrano z: http://www.greattransition.org/publication/debating-the- -sharing-economy.
12.Sudolska, A. (2011). Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
13.Sundararajan, A. (2014). Peer-to-peer Businesses and the Sharing (Collaborative) Economy: Overview, Economic Effects and Regulatory Issue. Pobrano z: http://smallbusiness.house.gov/uploadedfiles/1-15-2014_revised_sundararajan_ testimony.pdf.
14.Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia – pojęcie, źródła, potencjał. Cracow Review of Economics and Management, 6 (966), 89–103.
15.Wallenstein, J., Shelat, U. (2017). Hopping aboard the sharing economy. Pobrano z: http://image-src.bcg.com/Images/ BCG-Hopping-Aboard-the-Sharing-Economy-Aug-2017_tcm104-168558.pdf.