Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
PROBLEMATYKA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2000 ROKU

Autorzy: Izabela Dembińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa polityka transportowa koszty zewnętrzne negatywne oddziaływanie na środowisko
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (19-30)
Klasyfikacja JEL: L92 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań jest określenie, czy i w jakim stopniu polityka transportowa Unii Europejskiej pro- wadzona po 2000 r. uwzględnia problematykę negatywnego oddziaływania infrastruktury trans- portu na środowisko. Przeanalizowano zapisy białej księgi z 2001 r. oraz białej księgi z 2011 r. Na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy przedstawiono rekomendacje, mówiące o miejscu problematyki negatywnego oddziaływania infrastruktury transportu na środowisko wśród priory- tetów i celów przyszłej polityki transportowej, obowiązującej po 2021 r.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczak, A. (2011–2013). Opracowanie i implementacja metodyki konstruowania i obliczania syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu. Zadanie projektu MNiSW. Poznań: Politechnika Poznańska.
2.Bąk, M., Boon, B.H., Doll, H.P., van Essen, Maibach, M., Schreyer, C., Schroten, A., Sutter D., Smokers R., Pawłowska B. (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Delft: CE.
3.Bernhardt, M., Michałowska, J., Radzimirski, S. (1976). Motoryzacyjne skażenia powietrza. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
4.Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji (2002). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
5.Biała księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 29 marca 2011, COM (2011) 144.
6.Burnewicz, J., Bąk, M., Adamowicz, E., Koźlak, A., Pawłowska, B. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury. Grant KBN. Nr PBZ-009-10, realizowany w latach 1997–1998.
7.Clejewski, J., Wróbel, J., Bekierz, G., Majchrzak, J. (1997). Środowisko a płyny hamulcowe i płyny do chłodnic. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 43, 11–12.
8.Dembińska, I. (2017). Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010–2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju. Problemy Transportu i Logistyki, 1 (37), 139–150.
9.Dembińska, I. (2016). Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej–koncepcja i założenia metodyczne. Problemy Transportu i Logistyki, 2 (34), 107–116.
10.Engel, Z. (1993). Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa: PWN
11.Gardziejczyk, W. (1993). Hałas drogowy – powstawanie i możliwości jego emisji. Transport Miejski, 1, 8–10.
12.Gawroński, H., Górski, W. (1999). Biodegradalne ciecze eksploatacyjne a środowisko. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 66, 25–27.
13.Gawroński, H., Górski, W., Ostarzewski, W. (1996). Ocena biodegradowalności olejów silnikowych. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 26, 9–11.
14.Gronowicz, J. (2004). Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
15.Gronowicz, J. (2006). Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
16.Jakubowski, J. (1976). Motoryzacja i ochrona środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
17.Kąkol, M. (2000). Utylizacja przepracowanych cieczy chłodząco-smarujących. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 7, 30–34.
18.Kossakowski, M. (1999). Kształtowanie drogowych urządzeń przeciwhałasowych.Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej, 2, 18–21.
19.Kowalewicz, A. (1992). Pojazd a oszczędność zasobów energetycznych i ochrona środowiska. Motoryzacyjny Kwartalnik Naukowo-Techniczny, 2, 5–8.
20.Kręgielewski, R. (1979). Wpływ transportu na środowisko. Ocena ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
21.Kucharski, R.J. (1979). Hałas drogowy. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
22.Kuźma, L. (1978). Porty morskie a środowisko naturalne.Zagadnienia Transportu, 1–2, 115–126.
23.Lebiedowska, B. (1998). Hałas wokół autostrad: metody prognozowania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
24.Łatuszyńska, M. (2001). Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne. Zadanie projektu Narodowego Centrum Nauki, Szczecin.
25.Łatuszyńska, M. (2004). Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
26.Łuksa, A. (1991). Ekologia płynów eksploatacyjnych. Radom: Zakład Wydawnictw MCNEMT.
27.Mazur, E. (1988). Transport a ochrona środowiska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
28.Mazur, E. (1989). Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu w aspekcie ochrony zasobów ziemi. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
29.Mazur, E. (1993). Terenochłonność transportu w niektórych krajach. Przegląd Komunikacyjny, 5, 14–15.
30.Mazur, E. (1998). Transport a środowisko przyrodnicze Polski. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
31.Mazur, E. (1999). Terenochłonność transportu. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
32.Oprzędkiewicz, J., Stolarski, B. (2003). Technologia i systemy recyklingu samochodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
33.Pawłowska, B. (2000). Zewnętrzne koszty transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
34.Sitka, W. (1997). Energochłonność ruchu samochodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.Suchorzewski, W., Ostaszewicz, J. (1976). Kierunki działania w celu zmniejszenia ujemnych wpływów transportu drogowego. W: Ochrona środowiska w drogownictwie (s. 67–74). Warszawa.
35.Wojewódzka-Król, K., Rydzkowski, W. (red.). (2010). Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2008). Infrastruktura transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
37.Wronka, J., Tylutki, A. (1992–1993). Koszty zewnętrzne transportu. Część I: Analiza i ocena metod kalkulowania kosztów zewnętrznych transportu w krajach Europy Zachodniej. Część II: Szacunek kosztów zewnętrznych transportu w Polsce. Temat OBE5-983. Szczecin: OBET.
38.Wronka, J., Tylutki, A. (1999). Szacunki kosztów zewnętrznych skażenia powietrza przez transport kolejowy oraz kosztów zewnętrznych wypadków kolejowych w Polsce. Zadanie 3c projektu KBN nr PBZ-009-10. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
39.Wronka, J. (2002). Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju. Warszawa–Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P.
40.Zielona infrastruktura – zwiększanie kapitału naturalnego Europy . Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, SWD (2013) 155 final, COM, 2013.
41.Zielona infrastruktura i spójność terytorialna. Europejska Agencja Środowiska. Sprawozdanie techniczne nr 18, EEA, 2011.
42.Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 6.10.2008 COM(2008) 616 wersja ostateczna.
43.Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu. Komisja Europejska, COM (2009) 0279 końcowy, Bruksela 2009.