Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU EKOSYSTEMÓW MOBILNOŚCI W OPARCIU O INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

Autorzy: Elżbieta Załoga
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Władysław Wojan
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka transportowa UE ekosystemy mobilności
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (71-84)
Klasyfikacja JEL: L91 L98
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The development of mobility ecosystems is a consequence of the development of intelligent transport sys- tems (ITS), which are one of the tools used to achieve the long-term goals of the EU’s common transport policy. The development of technologies related to mobile devices and universal access to the Internet cre- ates a basis for offering new services in the transport sector. Their development and dissemination requires system integration on three levels: institutional, technological and operational. Example of activities in this direction is the EU initiative C-ITS Platform and mobility ecosystems operating on the basis of Mobility as a service (MaaS) services. The rationale and effects of these innovative solutions are the main focus of this article.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Rada Unii Europejskiej, Bruksela 29 marca 2011, COM(2011) 144.
2.Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press.
3.Cooperative Intelligent Transport Systems (2016), Brussels: EU. Pobrane z: www. transport-research.info, s. 2 (20.02.2017).
4.Corwin, S., Vitale, J., Kelly, E., Cathles, E. (2015). The future of mobility How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem. Pobrane z: www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/manufacturing/Future_of_mobility.pdf (12.09.2017).
5.Cyfryzacja europejskiego przemysłu. Pełne wykorzystanie możliwości jednolitego rynku cyfrowego, SWD(2016) 110 final (2016). Bruksela.
6.European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), COM (2016) 766.
7.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, SWD(2016)244 final (2016) Bruksela: KE.
8.Hoffmann, R.M. (2003). Możliwości rozwoju wirtualnych przedsiębiorstw. Realizacja i rozwiązania praktyczne w systemie wspomagania organizacji. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
9.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-897_pl.htm (16.01.2017).
10.https://www.theguardian.com/business/2017/jan/09/fewer-car-owners-more-driverless-[]vehicles-future-survey-reveals (15.01.2017).
11.Iansiti, M., Levien, R. (2004). The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. Cambridge: Harvard Business Press.
12.Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. American Economic Review, 93(5), 1,449–1,475.
13.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych – ważny krok w kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych, COM(2016)766 final, (30.11.2016). Bruksela: KE.
14.Mobility as a service. Exploring the opportunity for mobility as a service in the UK. CEO Transport Systems Catapult, July 2016, dostęp 12.01.2017.
15.Mullainathan, S., Thaler, R.H. (2000). Behavioral economics, no. w7948. National Bureau of Economic Research.
16.Murphy, T., Cotteleer, M.J. (2015). Behavioral strategy to combat choice overload. Deloitte University Press, December 10. Pobrane z: http://dupress.com/articles/behavioralstrategy-choice-overload-framework/?coll=11936 (14.08.2017).
17.Pankratz D. M., Willigmann P., Kovar S., Sanders J. (2017). Framing the future of mobility. Deloitte Review, 20, 1–20.
18.Rea, B., Stachura, S., Wallace, L., Pankratz, D.M. (2016). Navigating the future of work. Deloitte Review, 21, 185.
19.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 (17.08.2017).
20.Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Wdrażanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, Bruksela 2014, COM (2014)624 final, s. 5. Pobrano z: www.europa.eu (15.01.2017).
21.van Voorsttot Voorst, M.P. (2011). Future of the super inteligent transport systems. EFP Brief, 202, s. 1–4. Pobrane z: www.foresight-platform.eu/wp-content/upload/2011/11/EFP-Brief-No.-202_Future-of-Superintelligent-Transport-Systems.pdf (15.01.2017).
22.White Paper. Common Transport Policy till 2010 – time to decide. (2001). Brussels. Commission of the European Communities.
23.Wniosek. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych, COM(2017)136 final (20.09.2017).
24.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
25.Załoga, E., Wojan, W. (2017). Political and market challenges towards services using Intelligent Transport Systems. Smart Solutions in Today’s Transport. Wiesbaden: Springer International Publishing.