Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
ORGANIZACJA TRANSPORTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAJMUJĄCYM SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Autorzy: Rafał Zagórski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tomasz Rokicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: transport odpady logistyka przedsiębiorstwo środki transportu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (141-148)
Klasyfikacja JEL: D24 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu było przedstawienie metody podejmowania decyzji wyboru sposobu transportu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Metodą doboru celowego wybrano do ba- dań jeden obiekt, tj. przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem odpadów. Materiałami do badań były literatura przedmiotu, dokumentacja przedsiębiorstwa, obserwacja uczestnicząca jawna, wywiad kierowany z pracownikami. Do analizy i prezentacji zgromadzonych materiałów wykorzystano me- todę opisową, tabelaryczną, graficzną, mapowanie procesów, analizę kosztów. Badania dowiodły, że istniejący system organizacji transportu wymaga usprawnień. Przedsiębiorstwo do obsługi gmin wykorzystywało wszystkie pojazdy o różnych zabudowach, co powodowało, że auta wracały niepeł- ne i ponoszono wysokie koszty paliwa. Badania wykazały, że transport odpadów w przeliczeniu na punkt odbioru samochodem o ładowności 10 m3 był tańszy niż pojazdem o ładowności 23 m3
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bendkowski, J., Wengierek, M. (2004). Logistyka odpadów. Tom II. Obiekty gospodarki odpadami. Gliwice: Wydawnictwo
2.Politechniki Śląskiej.
3.Biletewski, B., Härdtle, G., Marek, K. (2006). Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo
4.Seidel-Przywecki.
5.d’Obyrn, K., Szalińska, E. (2005). Odpady komunalne: zbiórka, recykling, unieszkodliwianie. Kraków: Politechnika Krakowska.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/3, 22.11.2008.
7.Leboda, R., Oleszczuk, P. (2002). Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
8.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2001, nr 112 poz. 1206.
9.Szołtysek, J. (2009). Logistyka zwrotna. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
10.Tałałaj, I.A. (2008). Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
11.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 r., nr 132, poz. 622.
12.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 628.
13.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 r., nr 173, poz. 1807