Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
EMISSION FROM INLAND WATERWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF ENERGY, CLIMATE AND TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION
(Emisje w transporcie wodnym sródlądowym w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej Unii Europejskiej)

Autorzy: Emilia Kuciaba
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy polityka transportowa polityka energetyczna i klimatyczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (61-71)
Klasyfikacja JEL: Q54 P16 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niskoemisyjna mobilność jest jednym z głównych celów europejskiej polityki transportowej. Polityki energetyczna i klimatyczna wzmacniają potencjał transportu do zmiany w kierunku mobilności niskoemisyjnej. Dodatkowo promocja multimodalności przyspiesza przesunięcie w kierunku niskoemisyjnych gałęzi transportu, takich jak transport wodny śródlądowy i kolejowy. Pomimo że transport wodny śródlądowy nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, przesunięcie gałęziowe może skutkować zwiększeniem emisji w tej gałęzi transportu w kolejnych latach. Celem artykułu jest analiza emisji w żegludze śródlądowej w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej, w szczególności środków służących redukcji emisji w transporcie wodnym śródlądowym. W celu prześledzenia tych zagadnień przeanalizowane zostały ostatnie dokumenty polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej. Porównane zostały rezultaty dwóch studiów badawczych nad emisjami ze statków rzecznych w celu opisu efektywności energetycznej żeglugi i jej zdolności do włączenia się w cele wyznaczone przez politykę niskoemisyjnej mobilności. Transport wodny śródlądowy charakteryzuje się długą żywotnością silników, mniej rygorystycznymi limitami emisji w porównaniu do innych gałęzi transportu lądowego, jak również relatywnie małym i specyficznym rynkiem statków rzecznych, który tworzy niekorzyści skali. Te cechy determinują większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej. Statki rzeczne emitują relatywnie mniej gazów cieplarnianych, lecz więcej zanieczyszczeń w porównaniu do transportu samochodowego i kolejowego. Większość środków redukcji emisji w żegludze śródlądowej zmniejsza także zużycie paliwa. Przynoszą więc one zarówno korzyści ekologiczne, jak i ekonomiczne. Nową strategią niskoemisyjnej mobilności w transporcie wodnym śródlądowym jest zasilanie elektryczne. Zmiana zasilania statków w kierunku napędu elektrycznego jest połączeniem technologii i zrównoważonego rozwoju. Digitalizacja jest konieczna dla poprawy konkurencyjności transportu wodnego śródlądowego. Jest ona również narzędziem integracji międzygałęziowej. Może być impulsem do przesunięcia gałęziowego w kierunku żeglugi śródlądowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2030 climate and energy framework (2018). European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/clima/policies/
2.strategies/2020_en (7.07.2018).
3.Clean Air campaign (2018). Retrieved from:http://www.cleanair-europe.org/en/projects/bund/clean-inland-shipping/
4.(7.07.2018).
5.Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
6.Committee and the Committee of the Regions. A European Strategy for Low-Emission Mobility (2016)
7.COM/2016/0501 final.
8.Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050 (2011) COM/2011/885. Retrieved from
9.https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0885:FIN:EN:PDF (10.7.2018).
10.Contribution to impact assessment of measures for reducing emissions of inland navigation (2013). Panteia. Retrieved
11.from: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/inland/studies/doc/2013-06-03-contributionto-
12.impact-assessment-of-measures-for-reducing-emissions-of-inland-navigation.pdf (7.07.2018).
13.Dutch Company Introduces Autonomous Electric Barge in Europe, “Clean Technica” (2018). Retrived from: https://
14.cleantechnica.com/2018/01/13/dutch-company-introduces-autonomous-electric-barge-europe/ (8.07.2018).
15.European Commission, climate negotiation. Retrieved from: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/
16.paris_en (8.07.2018).
17.European Environment Agency (2017). Retrieved from: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-
18.emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10 (7.07.2018).
19.European Strategies, European Commission (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/
20.2011_white_paper_en (7.07.2018).
21.Eurostat (2018). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_
22.statistics.
23.Hoen, M., den Boer, E., Otten, M. (2016). STREAM Freight transport 2016. Retrieved from: https://www.cedelft.eu/
24.publicatie/stream_freight_transport_2016/1855 (25.06.2018).
25.Keuken, M.P., Moerman, M., Jonkers, J., Hulskotte, J., Denier van der Gon, H.A.C., Hoek, G., Sokhi, R.S. (2014). Impact
26.of inland shipping emissions on elemental carbon concentrations near waterways in The Netherlands. Retrieved
27.from: https://www.researchgate.net/publication/263088683_Impact_of_inland_shipping_emissions_on_elemental_
28.carbon_concentrations_near_waterways_in_The_Netherlands (7.07.2018).
29.Market Observation Inland Navigation in Europe Annual Report (2017). Retrieved from: https://www.inland-navigation-
30.market.org/en/rapports/2017/q2/9-emissions-in-inland-navigation/ (7.07.2018).
31.RIS (2018). Retrieved from: http://www.ris.eu/general/what_is_ris_/description (7.07.2018).
32.Siegemund, S., Trommler, M., Kolb, O., Zinnecker, V. (2017). “E-fuels” Study, The potential of electricity-based fuels
33.for low-emission transport in the EU. An expertise by LBST and DENA. Retrieved from: https://shop.dena.de/
34.fileadmin/denashop/media/Downloads_Dateien/verkehr/9219_E-FUELS-STUDY_The_potential_of_electricity_
35.based_fuels_for_low_emission_transport_in_the_EU.pdf (7.07.2018).
36.Transport emissions, European Commission (2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
37.(25.06.2018).
38.White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport
39.system COM(2011) 144 final. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
40.011:0144:FIN:en:PDF (25.06.2018).