Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
ANALIZA CZYNNIKÓW OCENY POZIOMU ZRÓWNOWAŻONEGO MAGAZYNU

Autorzy: Magdalena Malinowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zrównoważony magazyn zielony magazyn poziom zrównoważonego magazynu ocena poziomu zrównoważonego magazynu
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:7 (103-109)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q56 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę szacowania poziomu zrównoważonego magazynu. Na bazie studiów literaturowych wskazano definicję zrównoważonego magazynu oraz założenia systemów certyfikacji budynków, które obecnie stanowią podstawę do oceny poziomu zrównoważonego magazynu. Zwrócono uwagę, iż stosowanie dostępnych rozwiązań pozwalających na uzyskanie certyfikatu nie uwzględnia specyfiki magazynu oraz zachodzących w nim procesów. W związku z powyższym zasadne jest opracowanie dedykowanego systemu oceny. Aby system taki został opracowany, niezbędne jest zidentyfikowanie czynników (kryteriów), które pozwolą oszacować poziom zrównoważonego magazynu. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu kryteriów, które należy uwzględnić, budując odpowiedni system oceny, oraz zaproponowanie sposobów ich pomiaru, by w efekcie stały się podstawą do określenia poziomu zrównoważonego magazynu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amjed, T.W., Harrison, N.J. (2013). A model for sustainable warehousing:from theory to best practices. Pobrane z:
2.https://pdfs.semanticscholar.org/570e/5476946437853206a3522fd2cad44bb0380f.pdf (16.07.2018).
3.Architektura.info (2013). Certyfikat BREEAM. Pobrane z: http://www.architektura.info/index.php/architektura_zrownowazona/
4.certyfikacja/certyfikat_breeam (20.07.2018).
5.Czarnecki, A., Stanny, M. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zielonych płuc Polski. Próba analizy empirycznej.
6.Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
7.Delta Controls (2018). Certyfikacja wielokryterialna budynków. Pobrane z: http://www.pas4u.eu/uploads/plik/CERTYFIKATY_
8.014_spreads.pdf (15.07.2018).
9.Hamedani, A.Z., Huber, F. (2012). A comparative study of DGNB, LEED andBREEAM certificate systems in urban
10.sustainability. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/f1a1/4eb59594c8532892f72d00f8e427f96b624e.pdf
11.(20.07.2018).
12.Kuczera, A. (2016). Certyfikacja budynków w Polsce. Przegląd Budowlany, 9, 24.
13.LEED (2004). Green Building Rating System. Pobrane z: https://www.usgbc.org/Docs/LEEDdocs/EB-final%20content%
14.20version.pdf (16.07.2018).
15.Logistics Management (2014). Warehouse/DC Operations: Why sustainable design still matters. Pobrane z: https://www.
16.logisticsmgmt.com/article/warehouse_dc_operations_why_sustainable_design_still_matters (16.07.2018).
17.Malinowska, M., Rzeczycki, A., Sowa, M. (2018). Roadmap to sustainable warehouse. InfoGlob (w recenzji).
18.Mokrzecka, M. (2015). Międzynarodowe systemy certyfikacji LEED, BREEAM I DGNB. Wstępna analiza porównawcza
19.poparta studium przypadku. Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, XXXII, 62 (2/15),
20.311–322.
21.Rodriguez, J. (2018). Understanding the LEED Certification Basics. Pobrane z: https://www.thebalancesmb.com/understanding-
22.the-leed-certification-basics-844729 (16.07.2018).
23.Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty. Pobrane z:
24.http://socjologia.uni.lodz.pl/pliki/32-w_kierunku_zrownowazonego_rozwoju.pdf (15.07.2018).
25.Skrobacki, Z. (2011). Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Autobusy,
26.12, 297–307.
27.Tan, K-S., Ahmed, M.D., Sundaram, D. (2009). Sustainable Warehouse Management. Pobrane z: http://ceur-ws.org/
28.Vol-458/paper5.pdf (15.07.2018).
29.Vorbrodt, A. (2015). Zielony magazyn. Pobrane z: https://www.log24.pl/artykuly/zielony-magazyn,5279 (15.07.2018).
30.Al-Zaidi, W.A.H, Illés, Cs.B. (2017). Dimensions of green warehouses – a literature review. Selected Collection from
31.Synergy 2017 International Conference, Faculty of Mechanical Engineering, Szent István University. Pobrane z:
32.http://www.gek.szie.hu/english/sites/default/files/MEL_2017_16Synergy.pdf (16.07.2018).
33.Żuchowski, W. (2014). Zrównoważone magazyny – definicja i oczekiwane efekty implementacji. Logistyka, 6, 13954–
34.13957.
35.Żuchowski, W. (2015). Division of environmentally sustainable solutions inwarehouse management and example methods
36.oftheir evaluation. Scientific Journal of Logistics, 11 (2), 171–182.