Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO

Autorzy: Sebastian Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński

Tadeusz Bocheński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: aglomeracja szczecińska kolej kolejowe przewozy towarowe Szczecińska Kolej Metropolitalna
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:11 (19-29)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badań była identyfikacja problemów, jakie mogą wystąpić po uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do Polic. Linia ta charakteryzuje się znacznym ruchem towarowym, dlatego rodzi się pytanie, jak pogodzić ruch aglomeracyjny o wysokiej częstotliwości i dużej liczbie postojów z ruchem towarowym, w tym przewozami ładunków niebezpiecznych. Przedstawiono rys historyczny funkcjonowania i charakterystykę badanej linii kolejowej z uwzględnieniem jej stanu technicznego. Omówiono natężenie ruchu pociągów towarowych z uwzględnieniem przewożonych ładunków oraz ruch pasażerski – przed jego zawieszeniem w 2002 roku i po planowanej reaktywacji. Zaprezentowano także zakres modernizacji linii Szczecin – Police. Na koniec wskazano na mankamenty projektu i problemy, jakie mogą się pojawić po uruchomieniu pociągów aglomeracyjnych między Szczecinem a Policami, a także przedstawiono rekomendacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin: Wydawnictwo
2.Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk –
4.Peplin: Wydawnictwo Bernardinum.
5.Drewnowski, A., Małachowski, K. (2018). Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relacjach
6.w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 1 (41), 29–40.
7.Etap II (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap II. Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych.
8.Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
9.Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z.o.o.
10.Etap III (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap III. Analiza stanu istniejącego infrastruktury
11.i taboru. Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
12.Polskiej Oddział w Szczecinie, DS CONSULTING Sp. z.o.o.
13.Etap VII (2014). Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna”. Etap VII. Uszczegółowienie analiz dla wybranej
14.opcji modernizacji linii. Szczecin: TRAKO Wierzbicki i wspólnicy S.J., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
15.Janduła, A. (2017). Arriva z ośmioma pozytywnymi decyzjami UTK odnośnie otwartego dostępu. Pobrane z: https://www.
16.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/arriva-z-decyzjami-utk-odnosnie-otwartego-dostepu-83309.html.
17.Kraśnicki, A. (2017). Warte ponad 450 mln zł przetargi na modernizację linii kolei metropolitalnej ogłoszone. Gazeta
18.Wyborcza Szczecin. Pobrane z: http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,87120,22029206,warte-ponad-450-mln-zl-przetargi-
19.na-modernizacje-linii-dla-kolei.html.
20.Madrjas, J. (2018). Grupa Azoty chce postawić na kolej – na LHS i w Policach. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/
21.wiadomosci/grupa-azoty-chce-postawic-na-kolej--na-lhs-i-w-policach-85618.html (23.02.2018).
22.Molewicz, M., Jastrzębski, J. (2011). Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.
23.Szczecin: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie,
24.Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
25.Po szynach przez historię: Linia kolejowa do Polic i Trzebieży (2012). Pobrane z: http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/poszynach-
26.przez-historie-linia-kolejowa-do-polic-i,2796384,art,t,id,tm.html (12.10.2018).
27.Rozkład jazdy PKP 2001/2002.
28.Rozkład jazdy PKP 2007/2008.
29.Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.
30.Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010). Ośrodek Badawczy
31.Ekonomiki Transportu Sp. Z o.o. w Warszawie. W: Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
32.nr 221/10 z dnia 22 lutego 2010 r.
33.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (2010). Pobrane z: http://bip.dobraszczecinska.
34.pl/pliki/dobraszczecinska/File/Uchwaly/XXXVIII/558_2010_zalacznik%20nr%201.pdf.
35.Wykaz linii kolejowych, na których wprowadzone zostały ograniczenia ich użytkowania 2017/2018 (2017). PKP PLK.
36.Wykaz maksymalnych prędkości – autobusy szynowe i EZT na rok 2017/2018 (2017). PKP PLK.
37.Wykaz ostrzeżeń stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych na terenie Zakładu
38.Linii Kolejowych Szczecin (2017). PKP PLK.
39.Wykaz posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych na rok 2017/2018 (2017). PKP PLK.