Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.45-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
REGIONALIZACJA KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH. ZAŁOŻENIA I REALIZACJA

Autorzy: Anna Mężyk
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
Słowa kluczowe: kolej przewozy pasażerskie regionalizacja
Rok wydania:2019
Liczba stron:9 (87-95)
Klasyfikacja JEL: L90
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Regionalizacja kolejowych przewozów pasażerskich jest jednym z filarów reformy kolei Unii Europejskiej, której celem jest znaczące zwiększenie roli kolei w obsłudze potrzeb przewozowych. Istotą regionalizacji jest przeniesienie odpowiedzialności za organizację i finansowanie pasażerskich przewozów regionalnych na szczebel władz regionu. Skuteczność regionalizacji wymaga zastosowania takich rozwiązań, które pogodziłyby wprowadzenie mechanizmów konkurencji z jednoczesnym zapewnieniem właściwej oferty przewozowej, odpowiadającej potrzebom ludności. W artykule przedstawiono podstawowe zasady regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych i przykładowe rozwiązania w tym obszarze, przyjęte w niektórych państwach UE oraz w Polsce. Celem artykułu jest analiza, czy zasady regionalizacji, obowiązujące w Polsce w świetle aktualnych regulacji prawnych, umożliwiają realizację celów reform kolei. Brak określonych elementów reform kolei, takich jak modernizacja infrastruktury, zapewnienie odpowiedniego finansowania, kształtowanie spójnej oferty odpowiadającej potrzebom ludności, utrudnia osiągnięcie zakładanych efektów regionalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2018. Bruksela: European Commission. Pobrane z: https://ec.europa.eu/
2.transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en. (25.10.2018).
3.GUS (2018). Transport wyniki działalności w 2017 roku. Pobrane z: www.stat.gov.pl (27.10.2018).
4.Madrjas, J. (2017). Polska szybciej zliberalizuje rynek kolejowy. Cena za pomoc Przewozom Regionalnym. Pobrane z: https://
5.www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polska-szybciej-zliberalizuje-rynek-kolejowy-cena-za-pomoc-przewozom-regionalnym-
6.82757.html (25.10.2018).
7.Madrjas, J. (2018). Program Kolej Plus opublikowany. Pobrane z: https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/program-
8.kolej-plus-opublikowany-20-projektow-mapa-89152.html (25.10.2018).
9.Mężyk, A. (1999). Regionalizacja lokalnej komunikacji pasażerskiej w Niemczech jako element strategii rewitalizacji kolei.
10.Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Transport, 7, 31–48.
11.Mężyk, A. (2011). Uwarunkowania i efekty reform kolei. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
12.Mężyk, A. (2014). Funkcjonowanie kolejowych przewozów regionalnych w wybranych krajach UE oraz w Polsce. Technika
13.Transportu Szynowego, 21 (11-12), 23–32.
14.NIK (2016). Funkcjonowanie regionalnego publicznego transportu drogowego. Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/
15.files/nik-p-15-035-transport-pasazerski.pdf (25.06.2018).
16.Program utrzymaniowy przyjęty przez Radę Ministrów (2018). Pobrane z: www.plk-sa.pl/biuro-prasowe (27.10.2018).
17.Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1893/91 z dnia 20 czerwca 1991 roku. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1191/69
18.w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie
19.kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej. Pobrane z: www.eur-lex.europa.eu (23.02.2018).
20.Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku. tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2016.
21.UTK (2018). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Pobrane z: www.utk.gov.pl/pl (27.10.2018).