Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.46-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
UWARUNKOWANIA RACJONALIZACJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI I NABYCIA TABORU KOLEJOWEGO

Autorzy: Jan Raczyński
Instytut Kolejnictwa
Słowa kluczowe: transport kolej tabor kolejowy koszty LCC
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: O18 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę związaną z szacowaniem rzeczywistych kosztów cyklu życia pojazdów kolejowych w aspekcie ich zakupu i późniejszej eksploatacji. Zdefiniowano składniki kosztów cyklu życia pojazdu oraz omówiono zależność ich warto-ści od cech konstrukcyjnych pojazdów. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z obniżeniem zużycia energii elektrycznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę aspektów ekonomicznych w specyfikacjach na zakup i modernizację taboru kolejowego oraz konieczność doskonalenia ich metodyki także w trakcie eksploatacji pojazdów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Davis Langdon Management Consulting (2007). Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction. Guid-ance on the use of the LCC Methodology and its application in public procurement. London.
2.De Menna, F., Loubiere, M., Dietershagen, J., Unger, N., Vittuari, M. (2016). Methodology for evaluating LCC. Horizon 2020 Framework Programme of the European Union under Grant Agreement no. 641933.
3.Dyrektywa Rady 91/440/EEC z dnia 29 lipca 1991 roku dotycząca rozwoju linii kolejowych we Wspólnocie. OJ L 237, z dnia 24 sierpnia 1991 roku (2010).
4.Dyr, T., Raczyński, J. (2003). Źródła finansowania zakupów taboru. Technika Transportu Szynowego, 10 (6), 18–27.
5.Johnson, T., Lindenau, N., Salci, L. (2016). Rolling Stock Procurements – Lessons Learned. U.S. Pobrane z: https://www.fra.
6.dot.gov/Elib/Document/16913.
7.Kjellsson, U., Hagemann, O. (1997). Unife-unilife and Unife-unidata – the first European life cycle cost interface software model. Brussels: UNIFE.
8.Raczyński, J. (2018) Life cycle cost as a criterion in purchase of rolling stock. MATEC Web of Conferences (180). DOI: 10.1051/matecconf/201818002010
9.Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz.U. L 315 z 3.12.2007 (2007)
10.Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE 2018/868) z dnia 13 czerwca 2018 roku w odniesieniu do przepisów dotyczą-cych systemu pomiaru energii i systemu gromadzenia danych.
11.Sitarz, M., Chruzik, K., Banaszek, K., Raczyński, J. (2016). Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Część 2 – zagadnienia techniczno-eksploatacyjne. Technika Transportu Szyno-wego, 7-8, 43–51.
12.Standard: CENELEC – CLC/TS 50591 (2013). Specification and verification of energy consumption for railway rolling stock Steer Davies Gleave (2015). Understanding the Rolling Stock Costs of TOCs in the UK Report. London UIC (2006). UIC leaflet 345. Environmental specifications for new rolling stock.
13.Wierzbiński, M. (2014). Istota rachunku kosztów cyklu życia technologii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 335, 231–239.