Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2020

Year of publication:2020
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Klejnot Kraju. Od Pedagogium do Gimnazjum Fundacji Mariackiej – ikonografia


(A jewel of the country: From Pedagogium to the Marian Gymnasium – an iconography)
30 (5-34) Ewa Gwiazdowska More
2.

Kuratorium Gimnazjum Akademickiego i Mariackiego w 1667–1805


(A schoolboard of the Academic Gymnasium in Szczecin 1667–1805.)
12 (35-46) Paweł Gut More
3.

Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713


(The place of the Szczecin Princely Pedagogium / Royal Carolingian Gymnasium in the Swedish system of medical education in 1646–1713.)
29 (47-75) Joanna Nieznanowska More
4.

Pomerania litterata. Benjamin Potzerne (1665–1699) i historia jego projektu


(Pomerania litterata. Benjamin Potzerne (1665–1699) and the history of his project)
18 (77-94) Agnieszka Borysowska More
5.

Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych obszaru kultury niemieckojęzycznej w wieku XVIII na przykładzie Gimnazjów Akademickich w Szczecinie i Gdańsku (wybór tekstów źródłowych wraz z komentarzem, transkrypcją i przekładem)


(Ceremonial and official: Letters and other congratulation texts of the educational establishments of the 18th century German-language culture area as exemplified by the Academic Gymnasia in Szczecin and Gdańsk (a selection of source materials with annotations, transcripts, and translation))
24 (95-118) Jacek Pokrzywnicki More
6.

Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu


(Incunables of the old Gymnasium Library in Szczecin – an attempt at reconstruction of the collection)
23 (119-141) Agata Michalska More
7.

Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)


(More about the incunables of the Szczecin Marian Gymnasium in the collection of the University Library in Poznań (“new” exemplars and fragments))
24 (143-166) Jakub Łukaszewski More
8.

Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie : charakterystyka dokumentu w świetle idei Gabriela Naudé i Gottfrieda Wilhelma Leibniza


(The library catalogue of the Royal and Municipal Gymnasium in Szczecin: Characteristics of the document in the light of the ideas of Gabriel Naudé and Gottfried Wilhelm Leibniz)
21 (167-187) Aleksandra Skiba More
9.

Rękopisy szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu


(Manuscripts of the Szczecin Marian Gymnasium in the collection of the University Library in Toruń)
13 (189-201) Andrzej Mycio More