Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Ackerwerk tum slote. Zabudowa gospodarcza joannickich folwarków na przykładzie komandorii w Swobnicy

Authors: Krzysztof Wroński ORCID
Uniwersytet Gdański
Data publikacji całości:2022
Page range:26 (101-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Folwarki stanowiły dla joannitów istotne zaplecze gospodarcze, produkujące dobra naturalne i zapewniające utrzymanie poszczególnych komandorii oraz urzędów wyższych dostojników zakonnych baliwatu brandenburskiego, jaki stanowiły placówki zakonne obszaru Brandenburgii, Meklemburgii i Pomorza. Przykład stanowią trzy folwarki przyzamkowe i domenalne podległe pomorskiej komandorii w Swobnicy; w gestii tamtejszych komendantów w połowie XVI w. znalazła się również dawna komandoria w Kolinie, której status już od okresu średniowiecza oscylował między siedzibą zakonną, a folwarkiem. W wyniku intensywnego użytkowania do czasów współczesnych pierwotna, joannicka zabudowa tych gospodarstw nie zachowała się, jednakże wgląd w nią dają szesnastowieczne inwentarze, dokumentujące folwarki w dobie wczesnonowożytnej (przede wszystkim ok. połowy XVI w.). Był to moment, gdy komandoria w Swobnicy została podporządkowana książętom pomorskim, pozostając jednak częścią protestanckiego odłamu zakonu, jakim stał się wówczas baliwat brandenburski. Źródła inwentarzowe z tego okresu, choć nad wyraz skąpe, to skonfrontowane z innymi tekstami źródłowymi, obserwacjami terenowymi i wynikami badań archeologicznych, pozwalają wstępnie zarysować tę dotychczas marginalnie poruszaną problematykę. Daje to możliwość omówienia charakteru i funkcji obiektów znajdujących się na terenie gospodarstw oraz ocenić, w jakim stopniu przynależność zakonna wpływała na kształt obecnej tam zabudowy.
Download file

Article file