Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Identyfikacja obszarów depopulacyjnych w makroregionie północno-zachodnim i ich ocena pod względem zaawansowania starości demograficznej
(Identifying areas of depopulation in the Northwest Macroregion and evaluating them in terms of the extent of demographic ageing)

Authors: Anna Majdzińska ORCID
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Demografii
Keywords: depopulation Northwest Macroregion demography demographic old age typology
Year of publication:2022
Page range:29 (361-389)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Depopulation processes are the result of asuccessive actual decrease in population, result- ing from natural or migratory population loss. These factors can occur simultaneously in a given area, or just one can generate population loss. Depopulation processes cause many negative consequences, whether demographic, social or economic. The main aim of the research described in the article was to identify the areas of theNorth- west Macroregion (i.e., the counties and municipalities located within the administrative boundaries of Lubuskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie voivodeships) annu- ally experiencing the depopulation process in the second decade of the 21st century (i.e., 2011–2020 and the 2016–2020 sub-period). The secondary objective was to identify the factors of depopulation in the above areas and years. An additional objective was to assess the progression of depopulating municipalities in terms of demographic old age in 2020. The Northwest Macroregion is diverse in terms of its demographic situation. In the 2010s, the Wielkopolskie Voivodeship was in the most favorable situation. On the territory of each of the Macroregion’s voivodeships there are counties and municipalities experiencing population loss every year, both due to natural and migration factors. Most of the Mac - roregion’s demographically oldest counties and municipalities are areas of depopulation. The study uses data from the Central Statistical Office on vital statistics and migratory population movement and population structure by age in 2011–2020 in the voivodeships, counties and municipalities located within the borders of the Northwest Macroregion.
Download file

Article file

Bibliography

1.Abramowska-Kmon, Anita. „O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności”. Studia Demograficzne 1 (2011): 3–22.
2.Bański, Jerzy. „Problemy demograficzne obszarów wiejskich”. Studia i Raporty IUNG – PIB 12 (2008): 93–102.
3.Dmitrowicz-Życka, Katarzyna, Agnieszka Brzezińska. „Depopulacja województwa zachodniopomorskiego: przyczyny i skutki demograficzne”. W: Depopulacja: uwarunkowania i konsekwencje, red. Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz, 73–83. Warszawa: GUS, RRL, 2020.
4.Eberhardt, Piotr. Regiony wyludniające się w Polsce. Wrocław: IGiPZ PAN, 1989.
5.ESPON. Fighting Rural Depopulation in Southern Europe. 2018. Dostęp 24.04.2022. https:// www.espon.eu/sites/default/files/attachments/af-espon_spain_02052018-en.pdf.
6.ESPON. Shrinking Rural Regions in Europe. 2017. Dostęp 24.04.2022. https://www.espon. eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief %20on%20 Shrinking%20Rural%20Regions.pdf.
7.Fihel, Agnieszka, Marek Okólski. „Population Decline in the Post-Communist Countries of the European Union”. Population & Societies 567 (2019): 1–4.
8.Gawryszewski, Andrzej. „Wiejskie obszary wyludniające się, 1961–1985”. Prace Geograficz ne152 (1989): 91–106.
9.GUS. Klasyfikacja NUTS w Polsce. Dostęp 30.01.2022. https://stat.gov.pl/statystyka -regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/.
10.Heffner, Krystian. „Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie”. W: Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, red. Krystian Heffner, 7–50. Opole: Instytut Śląski, 1990.
11.Heffner, Krystian, Agnieszka Latocha. „Depopulacja i zanikające wsie w strukturze obszarów wiejskich pogranicza polsko-czeskiego”. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 55 (2021): 67–89.
12.Holzer, Jerzy Zdzisław. Demografia. Warszawa: PWE, 2003.
13.Hrynkiewicz, Józefina. „Depopulacja wyzwaniem polityki ludnościowej”. W: Depopulacja: uwarunkowania i konsekwencje, red. Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz, 19–37. Warszawa: GUS, RRL, 2020.
14.Hrynkiewicz, Józefina. „Zakończenie”. W: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 221–223. Warszawa: RRL, 2017.
15.Hrynkiewicz Józefina, Alina Potrykowska, red. Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: RRL, 2017.
16.Hrynkiewicz Józefina, Alina Potrykowska, red. Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: RRL, 2017.
17.Hrynkiewicz Józefina, Alina Potrykowska, red. Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Warszawa: RRL, 2017.
18.Kantor-Pietraga, Iwona. Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
19.Kowaleski, Jerzy Tadeusz, Anna Majdzińska. „Miary i skale zaawansowania starości demograficznej”. W: Wprowadzenie do gerontometrii, red. Agnieszka Rossa, 7–34. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
20.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). (2019). Dostęp 7.06.2022. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
21.Kurowska, Hanna. „Starzenie się ludności województwa lubuskiego”. W: Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodar- czej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 73–98. Warszawa: RRL, 2017.
22.Machaj, Irena. „Kondycja rodziny a potencjał rozwojowy województwa zachodniopomorskiego”. W: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska,156–170. Warszawa: RRL, 2017.
23.Majdzińska, Anna. „Obszary depopulacyjne w Polsce w latach 2002–2014”. Studia Demograficzne 173 (2018), 1: 23–54.
24.Maksimowicz, Alicja. „Przemiany struktury ludności według wieku”. W: Teoria przejścia demograficznego, red. Marek Okólski, 266–289. Warszawa: PWE, 1990.
25.Mierzejewska, Lidia. „Debata panelowa”. W: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 200–202. Warszawa: RRL, 2017.
26.Mojsiewicz, Magdalena, Barbara Batóg. „Migracje wewnętrzne ludności w województwie zachodniopomorskim”. W: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 88–112. Warszawa: RRL, 2017.
27.Pinilla, Vicente, Luis Antonio Sáez. Rural Depopulation in Spain: Genesis of a Problem and Innovative Policies. CEDDAR, 2017. Dostęp 24.04.2022. https://sspa-network. eu/wp-content/uploads/Informe-CEDDAR-def-1_EN-GB-1.pdf.
28.Rosset, Edward. Ludzie starzy: studium demograficzne. Warszawa: PWE, 1967.
29.Rosset, Edward. Proces starzenia się ludności: studium demograficzne. Warszawa: PWG, 1959.
30.Rosset, Edward. „Człowiek stary a społeczeństwo”. Studia Demograficzne 25 (1971).
31.Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2030. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dostęp 25.08.2022. https://bip.lubuskie.pl/system/obj/51530_SRWL_2030__czy- sty_OST_19.02.2021.pdf
32.https://bip.lubuskie.pl/system/obj/50183_Zalacznik_do_SRWL_2030.pdf
33.Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dostęp 25.08.2022. https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2020/01/ Strategia-Wielkopolska-2030.pdf
34.Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2030. Wydział Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dostęp 25.08.2022. https://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/srwz2030size0.pdf
35.Szukalski, Piotr. „Depopulacja w Polsce – kilka refleksji”. W: Depopulacja: uwarunkowania i konsekwencje, red. Józefina Hrynkiewicz, Grzegorz Ślusarz, 167–170. Warszawa: GUS, RRL, 2020.
36.Szukalski, Piotr. „Depopulacja – wybrane konsekwencje dla lokalnej polityki społecznej”. Polityka Społeczna (2019), 10: 10–15.
37.Szukalski, Piotr. „Depopulacja: dlaczego o niej nie mówimy?”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 6 (2019): 1–7. Dostęp 8.02.2022. https://dspace. uni.lodz.pl/handle/11089/30977.
38.Szukalski, Piotr. „Depopulacja w Polsce w 2019 r.”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny 10 (2019): 1–5. Dostęp 8.02.2022. https://dspace.uni. lodz.pl/handle/11089/31951.
39.Szukalski, Piotr. Depopulacja województwa zachodniopomorskiego – teraźniejszość i przyszłość. Opracowanie przygotowane na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 2015. Dostęp 15.02.2022. https://dspace.uni.lodz.pl/ handle/11089/17535.
40.Szukalski, Piotr. „Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim”. Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim 15 (2015): 3–20.
41.Szukalski, Piotr. „Depopulacja dużych miast w Polsce”. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny (2014), 7: 2–5. Dostęp 8.02.2022. https://dspace. uni.lodz.pl/handle/11089/5090.
42.Śleszyński, Przemysław. „Migracje wewnętrzne”. W: Sytuacja demograficzna Polski: raport 2020–2021, 159–197. Warszawa: RRL, 2021.
43.Śleszyński, Przemysław. „Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski”. Konwersatorium Wiedzy o Mieście 29 (2016), 1: 97–106.
44.Śleszyński, Przemysław, Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki. Aktualizacja delimitacji obszarów problemowych na 2018 r. Warszawa: PAN, 2019. Dostęp 29.08.2022. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia- rozwoju-regionalnego.
45.US w Poznaniu. Procesy demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 1995–2019 oraz w perspektywie do 2040 r. 2019. Dostęp 5.03.2022. https://bip. stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-regionalnym-w-xxi-wieku/.
46.US w Szczecinie. Depopulacja województwa zachodniopomorskiego. Uwarunkowania i konsekwencje 2019. Dostęp 5.03.2022. https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statysty- ki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/ dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-regionalnym-w-xxi-wieku/.
47.US w Zielonej Górze. Procesy demograficzne w województwie lubuskim w latach 2000–2019 oraz w perspektywie do 2030 r. 2019. Dostęp 5.03.2022. https://bip. stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/dylematy-rozwoju-demograficznego-polski-w-ujeciu-regionalnym-w-xxi-wieku/.
48.Wegner, Magdalena, Kamińska, Anna. „Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego – stan obecny i perspektywy”. W: Sytuacja demograficzna Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 23–34. Warszawa: RRL, 2017.
49.Wesołowska, Monika. „Depopulacja wsi – szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wiejskiej?”. Studia KPZK (2016): 250–273.
50.Wróbel, Robert. „Specyfika sytuacji demograficznej województwa lubuskiego na tle Polski”. W: Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 35–56. Warszawa: RRL, 2017.
51.Ziomek, Agnieszka. „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim”. W: Sytuacja demograficzna Wielkopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, 125–139. Warszawa: RRL, 2017.