Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2018
Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu
(The Organisation of Health Service of Workers in Western Pomerania in the Years 1945–1955. Introduction)

Authors: Urszula Kozłowska
Keywords: industrial health service Western Pomerania workers
Data publikacji całości:2018
Page range:23 (121-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The organisation of industrial health service in the years 1945–1955 may be characterised as dynamic. Various factors were at work, among which the most important ones are the following: historical and political conditions, changes taking place in the system of health service, and the socio-economic development. After 1945 the system was created in stages. The first one, initiated still in 1944, was preliminary, preparatory. It was then when the main guidelines for the subsequent years were set down. In addition, the appropriate laws were prepared, which influenced significantly the organisation of the health service, including its industrial branch. The second stage occurred at the beginning of the 1950s. Then the industrial health service was properly organised; and the full-scale development proceeded during the six-year plan, when the health service for workers acquired special significance. The system covered especially workers employed in strategic industrial sectors. The changes in the industrial health service was a background for presenting the organisation of the health service in Western Pomerania in the period in question.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarski W., Lekarz przemysłowy, jego rola w służbie zdrowia i w zakładach pracy, „Zdrowie Publiczne” 1958, nr 2.
2.Dzierżanowski R., Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń w polskiej medycynie i służbie zdrowia w okresie XXX-lecia PRL, „Archiwum Historii Medycyny” 1974, z. 3.
3.Gołębiowski L., Organizacja służby zdrowia w zakładach pracy, „Zdrowie Publiczne” 1951, nr 5.
4.Indulski J., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, Warszawa 1971.
5.Jastrzębowski Z., Spory o model lecznictwa. Opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 r.), Łódź 1994.
6.Kostrzewski J. (red.), Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919–1962, Warszawa 1964.
7.Łuczak W, Kształtowanie się zasad prawnych socjalistycznego systemu opieki zdrowotnej w PRL, „Archiwum Historii Medycyny” 1974, z. 3.
8.Mędrzecki W., Rudnicki S., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003.
9.Mucha M., Zarys rozwoju służby zdrowia w województwie szczeciński w latach 1945–1965, w: Dwudziestolecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim, red. H. Lesiński, E. Gorzowski, Szczecin 1968.
10.Pacho A., Organizacja służby zdrowia w PRL, Warszawa 1964.
11.Sadowska J., Zmiany systemowe w służbie zdrowia 1945–1955 (na przykładzie Łodzi), Łódź 2002.
12.Sokołowska M., Aktualna problematyka przemysłowej służby zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1954, nr 3.
13.Sztachelski J., Służba zdrowia wobec uchwał plenum sierpniowego, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 7–8.
14.Sztachelski J., Zagadnienia podstaw ustrojowych służby zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 1948, nr 3–4.
15.Wróblewski W., Województwo koszalińskie 1950–1998. Ważniejsze problemy polityczne, gospodarcze i kulturalne, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne demograficzne i ekonomiczne, red. K. Kozłowski, Szczecin 2005.
16.AAN, MZ, sygn. 10, Dopływ z Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Plan gospodarczy służby zdrowia na 1951 r.
17.AAN, PZPR KC, sygn. III/8, Stenogram VII Plenarnego Posiedzenia Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniach 14 i 15 czerwca 1952 r.
18.APK, sygn. 1/2, k. n., Informacja komisji socjalnej KW PZPR i Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia o sytuacji w przemysłowej służbie zdrowia.
19.APK, PWRN K, k. 3–4, sygn. 89/II, poz.1, Protokoły sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej t. I 1950. Protokół nr I z I-wszej inauguracyjnej sesji Wojewódzkiej Rady
20.Narodowej odbytej w dniu 11 lipca 1950 roku.
21.APS, PWRN S, sygn. 974, k. 7–11, Protokół nr 1/1950 z posiedzenia Komisji Zdrowia WRN z dnia 1 lipca 1950 roku.
22.APS, BPWRN S, KZ, sygn. 974, Protokół nr 7/50 z posiedzenia Komisji Zdrowia WRN z dnia 2 listopada. 1950 roku. Sprawozdanie z kontroli urządzeń sanitarno-higienicznych Zakładów Przemysłu Fosforowego w Stołczynie-Glinkach.
23.APS, KW PPR S, sygn. 1005, Plan inspektoratu Okręgowych Uzdrowisk Nadmorskich. Sprawozdanie Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego. Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Ubezpieczalni Społecznej w Szczecinie 1948.
24.APS, KW PZPR S, sygn. 805, Tymczasowa Rada Ubezpieczali Społecznej w Szczecinie. Protokół z zebrania aktywu związkowego odbytego w dniu 24.X.1948 rok w sali konferencyjnej OKZZ w Szczecinie.
25.APS, PPRN S, sygn. 204, Protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia i Komisji Komunikacyjnej. Protokół nr I/53 z posiedzenia Komisji Zdrowia PRN w Szczecinie odbytego w dniu 24 listopada 1953 roku pod przewodnictwem ob. Barkowskiego Jana – Przewodniczącego Komisji. Podniesienie warunków higieniczno-zdrowotnych PGR i RZS. APS, PWRN S, sygn. 10746, Sprawozdanie z działalności wydziału zdrowia za rok 1951.
26.APS, PWRN S, sygn. 10837, Materiały dotyczące stanu zdrowia i rozwoju służby zdrowia w latach 1950–1953.
27.APS, PWRN S, sygn. 10937, Biuletyn statystyczny nr 4 Ministerstwa Zdrowia z 28.IV.1950 roku.
28.APS, PWRN, sygn. 10836, Materiały dotyczące sytuacji służby zdrowia województwa szczecińskiego 1951–1952.
29.APS, PWRN, sygn. 10841, Rozwój służby zdrowia w województwie szczecińskim w latach 1950–1955.
30.APS, PWRN, sygn. 10842, Realizacja uchwały WRN z dnia 24 I 1956 r. w sprawie rozwoju służby zdrowia w województwie.
31.APS, PWRN, sygn. 10844, Sytuacja w służbie zdrowia województwa szczecińskiego – referat na naradę wojewódzkiego aktywu służby zdrowia w dniu 29 maja 1958 r.
32.Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku, Dz.U. 1952 nr 33, poz. 232.
33.Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o włączeniu organizacji lecznictwa pracowniczego do państwowej administracji służby zdrowia, Dz.U. 1951, nr 66, poz. 466 i 467.
34.Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego, Dz.U. 1950, nr 36, poz. 334.
35.Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach podziału administracyjnego Państwa, Dz.U. 1950, nr 28, poz. 255.
36.Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. 1933, nr 51, poz. 396.
37.Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, Dz.U. 1948, nr 55, poz. 434.