Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły


(Carolinum redivivum. Teaching Crisis in the Royal Carolingian Gymnasium in Szczecin in the Years 1679–1680 in the Light of Didactic Documentation of the School)
30 (5-34) Małgorzata Cieśluk More
2.

Elementarne szkoły wiejskie finansowane z funduszu szkolnego na Pomorzu pruskim latach 1777-1807


(Elementary Rural Schools Financed by the Educational Fund in Prussian Pomerania in the Years 1777–180)
44 (35-78) Zygmunt Szultka More
3.

Źródła wiedzy heraldycznej Ludwiga Wilhelma Brüggemanna. Herby miejskie w Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern


(Sources of Heraldic Knowledge of Ludwig Wilhelm Brüggemann. Urban Coats of Arms in Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogtums Vor- und Hinter-Pommern)
20 (79-98) Agnieszka Gut More
4.

Strategiczna rola twierdzy szczecińskiej podczas wojny 1806-1807 r.


(The Strategic Role of the Szczecin Stronghold during the 1806–1807 War)
22 (99-120) Adam Wątor More
5.

Organizacja ochrony zdrowia robotników w latach 1945 – 1955 na tle specyfiki Pomorza Zachodniego – próba bilansu


(The Organisation of Health Service of Workers in Western Pomerania in the Years 1945–1955. Introduction)
23 (121-143) Urszula Kozłowska More
6.

Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część I.


(The Czechoslovak Navigation on the Oder River in the Years 1947–1957. Part 1)
23 (145-167) Ryszard Techman More
7.

Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego)


(Biblical motifs in the geographical naming of the West Pomerania)
22 (169-190) Andrzej Chludziński More
8.

Stosunek mieszkańców powiatu gryfińskiego do rozwoju turystyki w świetle badań jakościowych


(The Relationship between the Marriages of the Gryfino County and the Development of Tourism in the Light of Qualitative Research)
30 (191-220) Zbigniew Głąbiński More
9.

Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, tłum. Tomasz Dominiak, Świat Książki, Warszawa 2016, 336 s.


(Maren Röger, Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji, transl. Tomasz Dominiak, Świat Książki, Warszawa 2016, 336 pp)
9 (221-229) Wojciech Wichert More
10.

Wieczornica historyczna i pokaz filatelistyczny w Koszalinie upamiętniające postać generała Władysława Andersa (Koszalin, gmach Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, 25 XI 2016 r.)


(The historical evening and the philatelic exhibition in Koszalin commemorating the general Wladyslaw Anders)
5 (231-235) Jacek Knopek More
11.

Na marginesie nowego zarysu polityki książąt Barnima I i Bogusława IV


(Parenthetically the new outline of the politics of dukes Barnim I and Boguslaw IV)
4 (237-240) Edward Rymar More