Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2018
W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce – od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945 – 2009)
(In Search for a Model of Health in Poland after WW2 – from the State’s Health Service to the Public Health Care (1945–2009))

Authors: Urszula Kozłowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: health care People’s Poland III Republic of Poland
Data publikacji całości:2018
Page range:18 (137-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present a model of health care, its configuration during People’s Poland and the III Republic of Poland. In the years 1945–2009 Polish health care system underwent profound changes and was affected by country’s social, economic and political situation. In Poland the model of health care proceeded from universal health care in the years of 1948–1991 to public health care which was based on the act on health care public services of 1991.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Akt Nowych
2.Posiedzenie Komisji Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r., Referat Ministra Zdrowia, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej Komitet Centralny, sygn. 76.
3.Posiedzenie Komisji Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r. Referat Ministra Zdrowia. Rozporządzenie (projekt) Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych „O strukturze organizacyjnej społecznej służby zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, sygn. 22, k. 146.
4.Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, sygn. 14.
5.Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie
6.stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz. Urz UE L 88/45.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
8.Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. 1933 nr 51, poz. 396.
9.Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, Dz.U. 1948 nr 55, poz. 434.
10.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95.
11.Ustawa o z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
12.o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1990 nr 34, poz. 198.
13.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991 nr 91, poz. 408.
14.Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, Dz.U. 1995 nr 141, poz. 692.
15.Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. 1997 nr 28, poz. 153
16.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578,
17.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.
18.Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391.
19.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135
20.Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006 nr 143, poz. 1032.
21.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417.
22.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009 nr 76, poz. 641.
23.Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, Dz.U. 2009 nr 118, poz. 989.
24.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2011 nr 113, poz. 660.
25.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 roku, sygn. akt K 14/03 stwierdzający niezgodność w całości ustawy z 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391.
26.Janik J., Implementacja dyrektywy ws. transgranicznej opieki zdrowotnej: szanse i zagrożenia, http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Implementacja-dyrektywy-ws-transgranicznej-opieki-zdrowotnej-szanse-i-zagrozenia,128313,14.html (21.06.2014).
27.Ministerstwo Zdrowia, NPZ 2016–2020, https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2016-2020 (dostęp: 25.02.2018)
28.Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/
29.docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf (9.08.2018).
30.Aktualne zagadnienia służby zdrowia [artykuł redakcyjny], „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 1.
31.Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2008.
32.Jastrzębowski Z., Spory o model lecznictwa. Opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 r.), Łódź 1994.
33.Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.
34.Karski J.B., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
35.Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989–1991, red. J. Hrynkiewicz, raport BSE nr 12, Warszawa 1992.
36.Krotkiewska L., Rozwój administracji służby zdrowia w PRL, Warszawa 1968.
37.Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009.
38.Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.
39.Sadowska J., Unifikacja służby zdrowia w Polsce w latach 1948–1951, „Zdrowie Publiczne” 2008, nr 1.
40.System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Warszawa 2011.
41.Więckowska E., Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944–1950, Wrocław 2001.
42.Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków 1996.
43.Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998.
44.Włodarczyk W.C., Reformy zdrowotne, Kraków 2003.
45.Woch M., Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce (Analiza prawno-porównawcza lat 1918–2004), Warszawa 2012.
46.Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk, Kraków 2001.
47.Zdrowie publiczne, red. T.B. Kulik, M. Latalski, Lublin 2002.
48.Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, red. T.B. Kulik, I. Wrońska, Stalowa Wola 2000.