Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2020
Obraz partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Jacek Knopek
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ewa Maria Włodyka
Katedra Studiów Europejskich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe: polityka publiczna publiczne administrowanie współpraca międzysektorowa organizacje pozarządowe województwo zachodniopomorskie samorząd terytorialny
Rok wydania:2020
Liczba stron:17 (97-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne państwo w sferze publicznej staje w obliczu realizacji wielu działań w odpowiedzi na istniejące problemy społeczne, w rozwiązywaniu których zachodniopomorskim jednostkom samorządu terytorialnego pomocne są wykształcone normatywnie i oparte na zaufaniu formy współpracy międzysektorowej. Poprzez przekazanie katalogu zadań publicznych jako zadania własne gminy, powiaty oraz województwa w woj. zachodniopomorskim są kreatorami polityk publicznych na swoim szczeblu. Stąd, jeśli w ramach demokratycznego porządku polityczno - prawnego nieodłącznym atrybutem społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe, to powinny one zajmować szczególne miejsce w tworzeniu i realizacji zadań o charakterze publicznym. Województwo zachodniopomorskie jest więc twórcą polityk publicznych w oparciu o partycypację publiczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Frieske, Kazimierz Wojciech, Paweł Poławski, Jacek Sroka. Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008.
2.Gąciarz, Janusz. „Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce”. W: Administracja publiczna, red. Jerzy Hausner, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
3.Grabski, Marcin, red. Biała księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce. Dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji wypracowanych przez Partnerstwo projektu „Decydujmy razem”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2014.
4.Huczek, Marian. Zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, 2012.
5.Dostęp 1.08.2019. http://.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2012%20podzielone/huczek.pdf.
6.Izdebski, Jan. „Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną”. Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), 1: 224–225.
7.Jann, Werner, Kai Wegrich. „Theories of the Policy Cycle”. W: Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, red. Frank Fischer, Gerald Miller, Mai Sidney: Boca Raton, 2007.
8.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, poz. 483, nr 178.
9.Kożuch, Barbara. Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych, 2011.
10.Leś, Ewa. Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2000.
11.Machelski, Zbigniew. „Lokalny wymiar polityki publicznej”. Wrocławskie Studia Politologiczne 18 (2015): 75–91.
12.Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Departament Pożytku Publicznego. Dostęp 12.10.2015. http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Biblioteka/…/model_wspolpracy.pdf.
13.Okonek, Piotr. E-PR czyli jak skutecznie prowadzić PR w sieci. Warszawa: PARP, 2009.
14.Osiatyński, Wiktor. Rzeczpospolita obywateli. Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2004.
15.Panejko, Jerzy. Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Wilno: Przemiany, 1934.
16.Potoczek, Andrzej. Polityka terytorialna jako polityka publiczna, Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017.
17.Ronit Karsten, Tony Porter, “Harold Lasswell. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis”. W: The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, red. Samir Balla, Max Lodge, Ernest Page. Oxford: Oxford Handbooks, 2015. Dostęp 10.08.2019..
18.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.08.2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
19.Rymsza, Marek. „Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora”. W: Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, red. Marek Rymsza, Piotr Frączak, Rafał Skrzypiec, Zbigniew Wejcman, 7–12. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007.
20.Szewczuk, Adam, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło. Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck. 2011.
21.Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak, 2006.
22.Tocqueville de, Alexis. O demokracji w Ameryce. Tłum. Barbara Janicka, Marcin Król. Warszawa: PIW, 1976.
23.Ulicka, Grażyna. Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje. Warszawa: PWN, 1992.
24.United Nations Development Programme. Democratic Governance, 2015.
25.Ustawa z 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873.
26.Włodyka, Ewa. „Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim po 2004 r.” Rozprawa doktorska, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018.
27.Zybała, Adrzej. Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa. Warszawa: Difin, 2013.
28.Zybała, Andrzej. Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2012.