Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.4-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2016
Obywatelski i samorządowy wymiar polskiej dyplomacji na przykładzie współpracy województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Anna Szczepańska-Dudziak
Słowa kluczowe: dyplomacja samorządowa samorząd terytorialny polityka zagraniczna współpraca międzynarodowa
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:25 (139-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne stosunki międzynarodowe są realizowane przez państwa oraz podmioty niepaństwowe za pomocą niestandardowych instrumentów dyplomacji, do których zaliczamy wymiar obywatelski i samorządowy. Współpraca zagraniczna samorządów, transgraniczne kontakty na poziomie lokalnym, kontakty organizacji społecznych, szkół, uczelni i instytucji kultury, utrzymywane od lat 90. XX wieku w ramach współpracy transgranicznej, stanowią cenne dopełnienie działań podejmowanych przez rząd w sferze polityki zagranicznej. Narzędzia dyplomacji publicznej, w tym także ekonomicznej, są współcześnie wykorzystywane do realizacji celów polskiej polityki zagranicznej i jej soft power, wpływając na kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju otwartego na współpracę i odpowiedzialnego partnera. Dyplomacja publiczna oraz instrumenty wsparcia inicjatyw samorządowych i obywatelskich służą realizacji podstawowego celu, jakim jest budowa dobrego wizerunku Polski i wzmocnienie jej pozycji międzynarodowej. Jego realizacji służy rozwój współpracy międzynarodowej, rozszerzenie społecznej debaty na temat polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie jej merytorycznego i eksperckiego zaplecza. Rozwijana od 2012 roku współpraca rządu RP z samorządami polega na praktycznej pomocy w tworzeniu strategii współpracy zagranicznej, wspieraniu zagranicznych inicjatyw samorządowych, stanowiących ważny czynnik wpływający na wzrost gospodarczy, budowę międzynarodowej pozycji miast i regionów oraz rozwój kontaktów społecznych. Województwo zachodniopomorskie dysponuje jednym z najlepszych potencjałów do realizacji współpracy zagranicznej i dyplomacji samorządowej. Współpraca międzynarodowa prowadzona przez JST i podmioty działające w Zachodniopomorskiem jest zgodna z celami i priorytetami polityki zagranicznej państwa, a jednocześnie nie odbiega od charakteru oraz formy podobnych działań realizowanych przez inne polskie województwa. Działania dyplomacji samorządowej koncentrują się na współpracy gospodarczej, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju turystyki, współdziałaniu instytucji kultury, szkół i uczelni wyższych. Priorytetowym obszarem jest także promocja województwa zachodniopomorskiego realizowana w kraju i za granicą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Strasburg, 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
2.Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Madryt, 21 maja 1980 r., Dz.U. 1993, nr 6, poz. 287.
3.Informacja ministra spraw zagranicznych R. Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 r., www.msz.gov.pl.
4.Informacja ministra spraw zagranicznych G. Schetyny o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r., www.msz.gov.pl.
5.Informacje na temat zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, www.bipwestpomerania.wzp.pl.
6.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
7.Priorytety polityki zagranicznej RP 2012–2016,Warszawa, marzec 2012 r., www.msz.gov.pl.
8.Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa 28 sierpnia 2000 r., www.wzp.pl.
9.Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa 2 grudnia 2008 r., www.wzp.pl.
10.Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie współdziałania administracji rządowej oraz województw w zakresie inicjatyw
11.współpracy międzynarodowej, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
12.Statut Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, 2003 r., www.biowestpomerania.wzp.pl.
13.Strategia Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, przyjęta przez Sejmik Województwa, z grudnia 2005, www.wzp.pl.
14.Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95.
15.Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 15 września 2000 r., Dz.U. nr 91, poz. 1009.
16.Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł, Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnioski z badań, Warszawa 2012.
17.Hryniewiecka-Filipkowska, Dyplomacja czy delegacja samorządowa za granicą. Charakter Zagranicznych Biur Polskich Województw w Brukseli, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 12.
18.Marchewka A., Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy międzynarodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju partnerstwa i współpracy. VII Forum Samorządowe, Szczecin 2011.
19.Poleszczuk J., Sztop-Rutkowski, Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim, Białystok 2013.
20.Sikorski R., Dyplomacja bliska obywatelom, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
21.Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy, Warszawa 2015.
22.Skorupska A., Dyplomacja samorządowa. Przykład Wielkopolski, Warszawa 2015.
23.Skorupska A., Polska i kraje Partnerstwa Wschodniego: współpraca między samorządami, „Biuletyn PISM”, nr 124, 22.11.2013.
24.Toszek B., Paradyplomacja regionalna w obszarze południowego Bałtyku na przykładzie stosunków transgranicznych Województwa Zachodniopomorskiego, „Studia Politologiczne” 2010, nr 10.
25.Tuz A., Współpraca MSZ z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, www.msz.gov.pl.
26.Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Natanek, Kraków 2013.
27.Żurek K., Aktywni, ale niedoinformowani przez rząd, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
28.Żurek K., Budowanie trwałych więzi wymaga wsparcia, w: Polska polityka zagraniczna. Perspektywa samorządów i obywateli, Warszawa 2012.
29.www.bipwestpomerania.wzp.pl.
30.www.coie.gov.pl.
31.www.coiwzp.pl.
32.www.forumsamorzadowe.wzp.pl.
33.www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl.
34.www.lodzkie.pl.
35.www.msz.gov.pl.
36.www.pap.pl.
37.www.regiony.org.pl.
38.www.roadm.szczecin.pl.
39.www.samorzad.info.pl.
40.www.umww.pl.
41.www.uwb.edu.pl.
42.www.wzp.pl.