Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2016
Przemiany migracyjne i demograficzne nowego miasta na przełomie XX i XXI wieku – przykład Bornego Sulinowa

Autorzy: Michał Szuszczewicz
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: migracje struktura wieku Borne Sulinowo osiedle powojskowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (145-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Borne Sulinowo jest jednym z osiedli przekazanych stronie polskiej przez wojska radzieckie na początku lat 90. XX wieku. Jako jedyne uzyskało status miasta i stało się największym, pod względem ludnościowym, osiedlem poradzieckim na terenie Polski. Przez minione 20 lat zachodziło tu wiele zmian, związanych zarówno z rekonwersją, jak i dynamicznym przyrostem liczby ludności. To jedno z niewielu miast w województwie zachodniopomorskim, które od początku swego istnienia stale powiększa liczbę mieszkańców. Proces ten spowodowany jest wieloma czynnikami, wśród których bardzo istotna jest m.in. duża podaż tanich mieszkań. Potencjalnym problemem, który może pojawić się w Bornem Sulinowie, jest postępujące w dość szybkim tempie starzenie się struktury społecznej miasta, wynikające m.in. z silnego napływu osób starszych. Sytuacja ta powoduje zmiany struktury demograficznej ludności, a zarazem możliwość przemian funkcji miasta, które w sezonie wakacyjnym przyjmuje wielu turystów. W przyszłości może to silnie oddziaływać na rozwój gospodarczy i strukturę osób migrujących do Bornego Sulinowa.
Pobierz plik

Plik artykułu