Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2018
W poszukiwaniu modelu ochrony zdrowia w powojennej Polsce – od państwowej służby zdrowia do publicznej opieki zdrowotnej (1945 – 2009)

Autorzy: Urszula Kozłowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia Polska Ludowa III Rzeczpospolita Polska
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (137-154)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie modelu ochrony zdrowia, sposobu jego kształtowania w okresie Polski Ludowej oraz w III Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1945–2009 w Polsce system ochrony zdrowia uległ różnorodnym przeobrażeniom. Jego charakter był uzależniony od aktualnie panujących warunków społecznych, gospodarczych, politycznych. W Polsce poszukiwanie modelu ochrony zdrowia przebiegało od powszechnej służby zdrowia obejmującej lata 1948–1991 do publicznej ochrony zdrowia, której podstawę do funkcjonowania dała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Akt Nowych
2.Posiedzenie Komisji Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r., Referat Ministra Zdrowia, Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej Komitet Centralny, sygn. 76.
3.Posiedzenie Komisji Zdrowia z 10 sierpnia 1945 r. Referat Ministra Zdrowia. Rozporządzenie (projekt) Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych „O strukturze organizacyjnej społecznej służby zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, sygn. 22, k. 146.
4.Zjazd Naczelników Wojewódzkich Wydziałów Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, sygn. 14.
5.Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie
6.stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz. Urz UE L 88/45.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
8.Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. 1933 nr 51, poz. 396.
9.Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, Dz.U. 1948 nr 55, poz. 434.
10.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95.
11.Ustawa o z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
12.o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 1990 nr 34, poz. 198.
13.Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991 nr 91, poz. 408.
14.Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, Dz.U. 1995 nr 141, poz. 692.
15.Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. 1997 nr 28, poz. 153
16.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578,
17.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.
18.Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391.
19.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 nr 210, poz. 2135
20.Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2006 nr 143, poz. 1032.
21.Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417.
22.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz.U. 2009 nr 76, poz. 641.
23.Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach, Dz.U. 2009 nr 118, poz. 989.
24.Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. 2011 nr 113, poz. 660.
25.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 roku, sygn. akt K 14/03 stwierdzający niezgodność w całości ustawy z 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. 2003 nr 45, poz. 391.
26.Janik J., Implementacja dyrektywy ws. transgranicznej opieki zdrowotnej: szanse i zagrożenia, http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Implementacja-dyrektywy-ws-transgranicznej-opieki-zdrowotnej-szanse-i-zagrozenia,128313,14.html (21.06.2014).
27.Ministerstwo Zdrowia, NPZ 2016–2020, https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2016-2020 (dostęp: 25.02.2018)
28.Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/
29.docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf (9.08.2018).
30.Aktualne zagadnienia służby zdrowia [artykuł redakcyjny], „Dziennik Zdrowia” 1945, nr 1.
31.Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2008.
32.Jastrzębowski Z., Spory o model lecznictwa. Opieka zdrowotna w koncepcjach polskiej polityki społecznej w XIX i XX wieku (do 1948 r.), Łódź 1994.
33.Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016.
34.Karski J.B., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
35.Koncepcje polityki społecznej w Polsce 1989–1991, red. J. Hrynkiewicz, raport BSE nr 12, Warszawa 1992.
36.Krotkiewska L., Rozwój administracji służby zdrowia w PRL, Warszawa 1968.
37.Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009.
38.Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.
39.Sadowska J., Unifikacja służby zdrowia w Polsce w latach 1948–1951, „Zdrowie Publiczne” 2008, nr 1.
40.System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, red. E. Nojszewska, Warszawa 2011.
41.Więckowska E., Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944–1950, Wrocław 2001.
42.Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków 1996.
43.Włodarczyk W.C., Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Kraków 1998.
44.Włodarczyk W.C., Reformy zdrowotne, Kraków 2003.
45.Woch M., Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej w Polsce (Analiza prawno-porównawcza lat 1918–2004), Warszawa 2012.
46.Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk, Kraków 2001.
47.Zdrowie publiczne, red. T.B. Kulik, M. Latalski, Lublin 2002.
48.Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, red. T.B. Kulik, I. Wrońska, Stalowa Wola 2000.