Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2018
Wizja (wyobrażenie) powojennego państwa w myśli politycznej konspiracyjnej organizacji „Unia”

Autorzy: Tomasz Sikorski
Słowa kluczowe: myśl polityczna polskie państwo podziemne organizacja konspiracyjna „Unia” ład społeczno-ustrojowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:35 (155-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono spekulatywne poglądy, wizje i koncepcje konspiracyjnej organizacji „Unia” na powojenny ład państwowy. Analizą objęto: ustrój polityczny, społeczny, ekonomiczno-gospodarczy, geopolitykę i kształt granic oraz kulturę. Ponadto uwzględniono kwestię mniejszości narodowych i przewidywane scenariusze zmian (ewolucji) w stosunkach międzynarodowych. Wykorzystano materiały źródłowe (archiwalia, dokumenty publikowane, prasę, wspomnienia i pamiętniki i publicystykę) oraz opracowania (prace zwarte i artykuły naukowe).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
2.AIPN BU, sygn. 01236/332.
3.AIPN BU, sygn. 01224/752.
4.AIPN BU, sygn. 1564/ 1–9.
5.AIPN BU, sygn. 1607/70.
6.Dokumenty publikowane
7.Instytut Zachodni w dokumentach, wybór i oprac. A. Choniawko, Z. Mazur, Poznań 2006.
8.Jaworski W.L., Projekt konstytucji, Kraków 1928.
9.Zasady ustroju politycznego państwa polskiego po wojnie, opracowane przez Unię (marzec 1943 r.), w: Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, wstęp, wybór i oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992.
10.Publicystyka
11.Jaworski W.L., Myśli o ustroju państwowym, Kraków 1928.
12.Nacjonalista legionowy. Wybór publicystyki Jana Hoppego do 1939 roku, wstęp i oprac. A. Meller, P. Tomaszewski, T. Sikorski, Biała Podlaska 2014.
13.Organizacja „Unionizmu” jako ruchu ideowego [b.m.w.; b.d.w.].
14.Sikorski T., Kulesza M., Niezłomni w epoce fałszywych proroków. Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948, Warszawa 2013.
15.Skiba A. (K. Studentowicz), Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Warszawa 1942.
16.Studentowicz K., Uspołecznienie własności prywatnej [b.m.w.; b.d.w.].
17.Studentowicz K., Ustrój pracy i współwłasności, Warszawa 1943.
18.Światopoglądowe podstawy unionizmu [b.m.w.; b.d.w].
19.Unionizm. Podstawowe zasady doktryny, [b.m.w.; b.d.w.].
20.Zadania sztuki społeczno-narodowe [b.m.w.; b.d.w.].
21.Założenia ideowe i dyspozycja moralna ruchu unionistycznego, Warszawa [b.d.w.].
22.Wspomnienia, pamiętniki
23.Chrzanowski W., Kozanecki A., W 40. rocznicę likwidacji „Tygodnika Warszawskiego”, „Ład” 1988, nr 38.
24.Hoppe J., Wspomnienia, przyczynki, refleksje, Londyn 1972.
25.Klimont A., Wspomnienie o Zofii Kossak i FOP-ie, „Więź” 1986, nr 4.
26.Łukawski Z., Pozycje bez okopów, Warszawa 1969.
27.Nietyksza B., Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912–1945, Warszawa 1985.
28.Popiel K., Na mogiłach przyjaciół, Londyn 1966.
29.Popiel K., Od Brześcia do Polonii, Londyn 1967.
30.Opracowania
31.Andrusiewicz A., Stronnictwo Pracy 1937–1950. Zbiór studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce, Warszawa 1988.
32.Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956, red. R. Habielski, D. Rafalska, Warszawa 2010.
33.Bardach J., Grupa „Jutro Pracy” a idea konsolidacji narodowej w latach 1935–1939, „Acta Universitatis Vratislaviensis. Historia” 1981, t. 36.
34.Bartyzel J., Jerzy Braun – człowiek i dzieło, „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 42.
35.Bartyzel J., Między katastrofizmem a mesjanizmem. Wstęp do historiozofii Jerzego Brauna, „Pro Fide, Rege et Lege” 1992, nr 3–4.
36.Biełaszko M., „Tygodnik Warszawski” i jego środowisko, „Biuletyn IPN” 2007, nr 4.
37.Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1950.
38.Ciechomski W., Tygodnik Warszawski 1945–1948, „Ład” 1983, nr 25.
39.Demokracja, liberalizm społeczeństwo obywatelskie. Doktryny i myśl polityczna, red. W. Kauty, Katowice 2004.
40.Faryś J., Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939), Szczecin 1991.
41.Giedrojć M., Wizja Polski w myśli politycznej PPS-WRN, SL, SN i SP w latach 1939–1945, Szczecin 2003.
42.Hańderek M., Unia i Stronnictwo Pracy w walce, Warszawa 2015.
43.Janus P., W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospodarcza 1926–1932, Kraków 2009.
44.Kaczocha W., Filozofia cywilizacji i kultury: teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1998.
45.Koneczny W., Unionizm jako polska doktryna katolickiej nauki społecznej, „Lithuania” 1995, nr 4.
46.Kristanova E., „Tygodnik Warszawski” (1945–1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2008, t. 17.
47.Kucharczyk G., Chrześcijańsko-narodowi. Szkice z historii idei, Dębogóra 2009.
48.Kulesza M., Myśl polityczna Kazimierza Studentowicza, Szczecin 2010 [maszynopis niepublikowanej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Adama Wątora w zbiorach prywatnych autora].
49.Kultura chrześcijańska w zjednoczonej Europie, red. T. Sikorski, A. Dymer, Szczecin 2007.
50.Kunert A.K., Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, Warszawa 1996.
51.Lechicki C., Polska prasa katolicka 1945–1948, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983, nr 22.
52.Łęcki W., Geneza i ewolucja myśli społecznej Stronnictwa Pracy 1937–1993, Toruń 2009.
53.Łętocha R., Oportet vos nasci denuo. Myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna, Kraków 2006.
54.Łętocha R., Unionizm. Zarys koncepcji ideowych katolickiej konspiracji lat okupacji, „Almanach Historyczny” 2004, t. 4.
55.Majchrowski J., Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 1984.
56.Majchrowski J., Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.
57.Majchrowski J., Stronnictwo Pracy. Działalność polityczna i koncepcje programowe 1937–1945, Kraków 1979.
58.Majchrowski J.M., Grupa „Jutra Pracy” wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Studia Historyczne” 1977, z. 2.
59.Micewski A., W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969.
60.Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010.
61.Nad Odrą i Bałtykiem. Polska myśl zachodnia do 1939 roku. Twórcy – koncepcje – realizacja, red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013.
62.Nietyksza B., „Warszawianka”, „Warszawa Lat Wojny i Okupacji 1939–1945” 1971, z. 2.
63.Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Dylematy piłsudczyków po 1935 r., red. M. Wołos, Toruń 2009.
64.Ponczek E., Kultura w poglądach społeczno-politycznych „Unii” (1940–1944), „Kultura – Oświata – Nauka”, 1987, nr 1–2.
65.Przeciszewski T., Kazimierz Studentowicz – wybitny przywódca, więzień polityczny i teoretyk ruchu chrześcijańsko-społecznego w Polsce (1903–1992), „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 1994/1995, t. 22–23, z. 1.
66.Przeciszewski T., Radykalny chrześcijański demokrata. Kazimierz Studentowicz (1903–1992), „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 4.
67.Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007.
68.Sikorski K., Tygodnik Warszawski, „Przegląd Katolicki” 1986, nr 2.
69.Sikorski T., W kręgu państwa i władzy. Koncepcje ustroju politycznego polskich konserwatystów (1926–1939), Toruń 2007.
70.Stopikowski R., Polemiki światopoglądowe na łamach „Tygodnika Warszawskiego”, „Dzieje Najnowsze” 1995, r. 26.
71.Stopikowski R., Problematyka gospodarczo-społeczna na łamach „Tygodnika Warszawskiego”, „Życie i Myśl” 1998, nr 4.
72.Szlachta B., Konserwatyści polscy wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Kraków 2000.
73.Szyszkowska M., Jerzy Braun, „Ruch Filozoficzny” 1977, nr 1–2.
74.Warszawa miasto w opresji, red. K. Krajewski, M. Pietrzak-Merta, Warszawa 2010.
75.Wawryniewicz R., Przyczynki do badań nad obliczem politycznym „Tygodnika Powszechnego” i „Tygodnika Warszawskiego” w latach 1945–1948, „Acta Universitatis
76.Wratislaviensis. Historia” 1991, nr 88.
77.Wiszniewski J., Koncepcje ekonomiczno-społeczne „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1986, z. 29.
78.Wiszniewski J., Problematyka społeczno-polityczna „Tygodnika Warszawskiego” 1945–1948, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1985, z. 25.
79.Wiszniewski J., Z historii prasy katolickiej w Polsce. „Tygodnik Warszawski” 1945–1948, Kraków 1998.
80.Wiśniewska-Rutkowska L., Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, Kielce 2004.
81.Wiśniewska-Rutkowska L., Mesjanizm W. Lutosławskiego a mesjanizm wrońskistyczny J. Brauna, w: Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, red. R. Zaborowski, Warszawa 2000.
82.Wybory i referenda w PRL w latach 1946–1989, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2013.
83.Z dziejów Polski i emigracji (1939–1989), red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2003.
84.Zabłocki J., Dramat „Tygodnika Warszawskiego”, „Tygodnik Solidarność” 1999, nr 15.
85.Zackiewicz G., Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku, Kraków 2013.
86.Żerosławski C., Katolicka myśl o ojczyźnie. Ideowopolityczne koncepcje klerykalnego podziemia 1939–1944, Warszawa 1987.