Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2019
Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)

Autorzy: Tomasz Duda ORCID
Katedra Turystyki i Rekreacji Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: turystyka edukacyjna turystyka wiejska rozwój zrównoważony slow tourism Pomorze Zachodnie gmina Łobez Bełczna
Rok wydania:2019
Liczba stron:18 (111-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój funkcji turystycznych oraz edukacyjnych na obszarach wiejskich należy do największych wyzwań współczesnej gospodarki regionu Pomorza Zachodniego. Dla borykających się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi wiejskich regionów peryferyjnych (w oddaleniu od dużych centrów miejskich i ważnych arterii komunikacyjnych), to właśnie idea turystyki prowadzonej w duchu zrównoważonego rozwoju połączona z ofertą autentycznych, niepowtarzalnych przeżyć stały się stymulatorami rozwoju i szansą na wykształcenie nowych przestrzeni funkcjonalnych. Od kilkunastu lat zmiany takie obserwuje się we wsi Bełczna, niewielkiej osady położonej w borykającym się z dużym bezrobociem regionie gminy Łobez. Powołanie w 2006 roku Stowarzyszenia Tradycja działającym przy zabytkowym dworku, stało się stymulatorem działań o charakterze edukacyjnym, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi i jej najbliższych okolic. Dzięki kreatywności lokalnych liderów oraz wykorzystaniu elementów dziedzictwa kulturowego regionu, Dworek Tradycja stał się rozpoznawalną nie tylko na Pomorzu Zachodnim certyfikowaną Zagrodą Edukacyjną. Niniejszy artykuł ma charakter studium przypadku i stara się ukazać mechanizm zmian funkcjonalnych, jakie zaszły w ostatnich dziesięciu latach we wsi Bełczna. Na podstawie analizy produktów turystycznych oraz własnych badań audytoryjnych ukazano rozwój znaczenia Dworku Tradycja dla dywersyfikacji ruchu turystycznego na Pomorzu Zachodnim. Uzyskano również odpowiedzi na pytanie – czy kreatywność i edukacja w przestrzeni turystycznej może funkcjonować w połączeniu z zasadą rozwoju zrównoważonego i ideą tzw. turystyki powolnej (slowtourism).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiewska G., Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae” 2012, 1.
2.Duda T., New forms of cultural tourism as a potential of branded tourism product development in a small town (based on the example of Łobez – Western Pomerania), „Tourism Role in the Regional Economy” 2016, 7.
3.Durydiwka M., Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Warszawa 2012.
4.Harbuz Z., Kalendarium ziemi i powiatu łobeskiego, Łobez 2007.
5.Idziak W., Wymyślić wieś od nowa, Koszalin 2008.
6.Kaczmarek T., Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, w: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, red. B. Głębocki, Poznań 1998.
7.Kmita-Dziasek E., Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Kraków 2011.
8.Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6: Turystyka zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, Poznań 2010.
9.Kulczyk S., Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Warszawa 2013.
10.MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, tłum. E. Klekot, A. Wieczorkiewicz, Warszawa 2002.
11.Myga-Piątek U., Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2010, vol. 5, no. 1.
12.Niezgoda A., Markiewicz E., Slow Tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46.
13.Pawłowski A., Rewolucja rozwoju zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2009, vol. 4, no. 1.
14.Pijet-Migoń E., Migoń P., Turystyka w kreatywnej wsi – studium przypadku wsi Dobków na Pogórzu Kaczawskim, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46.
15.Podralski J., Z dziejów Łobza, w: Z dziejów ziemi łobeskiej, red. T. Białecki, Szczecin 1971 (Prace Instytutu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, 44; Monografie Regionalne, 11).
16.Przezbórska L., Waloryzacja obszarów wiejskich dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce (na przykładzie województwa wielkopolskiego), w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6: Turystyka zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, Poznań 2010.
17.Richling A., Krajobraz jako przedmiot badań ekologii krajobrazu, w: Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania, red. U. Myga-Piątek, Sosnowiec 2001.
18.Szuba N. [Zaremba-Szuba G.], Pomorska książka kucharska, tłum. D. Baumert, Szczecin 2011.
19.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Koszalin 2006.
20.Włodarczyk B., Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, Łódź 2011.