Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2019
Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie

Autorzy: Przemysław Szymański ORCID
Instytut Politologii i Europeistyki Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: jednostki pomocnicze rady osiedli wybory samorząd terytorialny partycypacja publiczna
Rok wydania:2019
Liczba stron:22 (129-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy funkcjonowania samorządowych jednostek pomocniczych w Szczecinie. Celem pracy jest zbadanie podstawy prawnej i trybu wyborów do szczecińskich rad osiedli oraz ich zadań i kompetencji. W artykule opisano zależność między obowiązującą ordynacją wyborczej do rad osiedli, a wynikami uzyskiwanymi przez kandydatów zrzeszonych w blokach wyborczych i startujących samodzielnie. Kluczowym zagadnieniem będzie również ukazanie relacji, zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym, które zachodzą między jednostkami pomocniczymi, a organem stanowiącym. W artykule zawarta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, czy przy obecnym stanie prawnym, funkcjonowanie rad osiedli może być efektywne i skutecznie wpływać na rozwój partycypacji publicznej wśród mieszkańców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
2.Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, red. A. Jarosz, B. Springer, Zielona Góra 2014.
3.Kowalewski M., Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich, socialspacejournal.eu.
4.Strzelecki A., Aktywność obywatelska jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w miastach województwa kujawsko-pomorskiego, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 3 (23).
5.Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010.
6.Trykozko R., Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy, Warszawa 2014.
7.Aktywność społeczno-polityczna Polaków, Warszawa 2016 (Komunikat z Badań – CBOS, 16/2016).
8.Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf.
9.Rządowy Raport „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, Warszawa 2009.
10.Samorząd terytorialny w pigułce, Fundacja Stefana Batorego, http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2015/05/Samorzad-terytorialny-w-pigulce.pdf.
11.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2015 r., http://bip.um.szczecin.pl/files/C822F11FCFC04C0AA1673F8E83A7CB53/Sprawozdanie%202015.pdf.
12.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami).
13.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami).
14.Uchwała Nr V/133/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin (Ordynacja wyborcza (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 32 z 2007 r. poz. 473) zm. Uchwałą Nr V/59/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r.
15.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2014 r. (II SA/Bd 255/14).
16.www.szczecin.pl.
17.www.osiedla.szczecin.pl.