Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2019.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2019
Wkład w rozwój pisarstwa naukowego prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996)

Autorzy: Piotr Siemiński ORCID
Archiwum Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże
Słowa kluczowe: Alfred Wielopolski Pomorze Zachodnie historia gospodarcza archiwistyka
Rok wydania:2019
Liczba stron:23 (55-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono sylwetkę prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996). Przed II wojną światową pracownik administracji państwowej, m.in. wicestarosta Wielunia (1932-34), pracownik kancelarii cywilnej prezydenta Ignacego Mościckiego, następnie pracownik i ostatecznie dyrektor Biura Senatu. Po wojnie sekretarz naukowy reaktywowanego Instytutu Bałtyckiego. W roku 1948 ostatecznie przeprowadza się do Szczecina, gdzie podejmuje prace wykładowcy w Akademii Handlowej w Szczecinie, Wyższej Szkole Ekonomicznej (do 1951) oraz po przerwie związanej z represjami politycznymi, na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym (1956-1976). W okresie "wymuszonej przerwy" w pracy dydaktycznej, zatrudnienie znalazł w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie (1952-1962). Alfred Wielopolski był jednym z pionierów i założycieli tworzącego się w Szczecinie środowiska humanistycznego. Jego działalność i wkład w rozwój humanistyki przejawiał się obok pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela akademickiego oraz członkostwa w instytucjach naukowych działających w Szczecinie poprzez publikowanie artykułów i monografii naukowych. Tematyką jego badań była archiwistyka, historia gospodarcza oraz zagadnienia pomorskie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła archiwalne
2.Archiwum Państwowe w Szczecinie:
3.KW PZPR w Szczecinie,Wydział Propagandy, sygn. 3549.
4.Spuścizna Alfreda Wielopolskiego, sygn. 12, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 86, 87, 94.
5.Zbiór nagrań, sygn. 9.
6.Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego:
7.Dział Nauki, Nadanie tytułu doktora Honoris Causa prof. Alfredowi Wielopolskiemu, sygn. NB-4111, 263/8.
8.Archiwum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego:
9.Teczka osobowa Alfreda Wielopolskiego.
10.Źródła opublikowane
11.Kostrzewski J., Z mego życia,Wrocław 1970.
12.Wielopolski A., List do Obywatela Prezydenta Rzeczypospolitej, w: Listy do pierwszych sekretarzy KC PZPR (1944–1970), wybór i opracowanie J. Stępień, Warszawa 1994.
13.Wielopolski A., Z herbem po służbach. Wspomnienia, Warszawa 2016.
14.Opracowania
15.Chojnacka K., Lachnitt W., Okoń I., Wielopolski A., Przeszłość Pomorza Zachodniego przemawia, Szczecin 1952.
16.Kosiorowski Z., Jak woda szukająca formy, w: Mój ocean prawdziwy. Zbiór reportaży, Szczecin 1985.
17.Kroll B., Rada Główna Opiekuńcza,Warszawa 1985.
18.Labuda A.W., Kalendarium, w: A. Wielopolski, Z herbem po służbach. Wspomnienia, Warszawa 2016.
19.Lesiński H., Fenrych W., Szkoły wyższe i rozwój życia naukowego, w: Pomorze Zachodnie 1945–1965, red. E. Dobrzycki, H. Lesiński, Z. Łaski, Poznań–Szczecin 1967.
20.Lesiński H., Uczelnie wyższe i nauka, w: Dzieje Szczecina, t. IV: 1945–1990, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecina 1998.
21.Rutkowski T., Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007.
22.Rutkowski T., Władze PRL i historycy. Okres gomułkowski (1956–1970), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 3 (8).
23.Stanielewiecz J., Alfred Wielopolski, w: Uniwersytet Szczeciński – prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, red. J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk, Szczecin 2015.
24.Stobiecki R., Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana, Warszawa 2007.
25.Ślepowroński T., Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970). Instytucje – koncepcje – badania, Szczecin 2008.
26.Ślepowroński T., Powstanie i przemiany środowiska historycznego Szczecina do połowy lat pięćdziesiątych XX w., w: W poszukiwaniu tożsamości. Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim, red. A. Machałek, A. Makowski, Szczecin 2007.
27.Wielopolski A., Bydgoszcz. Nowe zadania i widoki rozwoju, Gdańsk 1945.
28.Wielopolski A., Drogi rozwoju gospodarczego wsi i miast zachodnio-pomorskich w latach 1850–1914, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, nr 1 (4).
29.Wielopolski A., Elbląg: dzieje i przyszłość, Gdańsk 1946.
30.Wielopolski A., Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918, Szczecin 1959.
31.Wielopolski A., Materiały do ruchu chłopskiego na Pomorzu Zachodnim w dobie Wiosny Ludów, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, nr 1 (4).
32.Wielopolski A., Memoriał landrata z Bytowa o położeniu ludności polskiej w powiecie bytowskim, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, nr 1 (4).
33.Wielopolski A., Polsko-pomorskie spory graniczne w latach 1536–1555, „Przegląd Zachodni” 1954, nr 4–5.
34.Wielopolski A., Rozwój handlu i żeglugi bałtyckiej w XIX i na początku XX wieku, „Zapiski Historyczne” 1970, nr 2 (35).
35.Wielopolski A., Rozwój komunikacji miejskiej w Szczecinie w latach 1945–1970, Szczecin 1970.
36.Wielopolski A., Sukiennictwo na Pomorzu Zachodnim w XIX wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1955, nr 17.
37.Wielopolski A., Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX wieku, Poznań 1965.
38.Wielopolski A., Zadania naukowe Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, „Szczecin. Czasopismo Regionu Zachodnio-Pomorskiego” 1962, nr 3.
39.Wielopolski A., Zagadnienie sił wytwórczych i rozwój stosunków społecznych w rolnictwie Pomorza Zachodniego w pierwszej połowie XIX wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1954, nr 4.
40.Wielopolski A., Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939,Warszawa 1975.
41.Wielopolski A., Źródła do dziejów Polski w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Archeion” 1957, nr 27.