Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2021.12-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 12 (2021)
Ponownie odnaleziona Gryzelida (1641) Macieja Głoskowskiego – przyczynek do dziejów recepcji Petrarki w Polsce

Authors: Roman Krzywy ORCID
Uniwersytet Warszawski
Keywords: Griselda Petrarca in Latin old Polish translation parenetic literature
Year of publication:2021
Page range:17 (153-169)
Cited-by (Crossref) ?:

Additional information

Cytowanie Krzywy, Roman. „Ponownie odnaleziona Gryzelida (1641) Macieja Głoskowskiego – przyczynek do dziejów recepcji Petrarki w Polsce”. Rocznik Komparatystyczny 12 (2021): 153–169.DOI: 10.18276/rk.2021.12-06.

Abstract

The hereby article provides information about the copy of Gryzelida (1641) by Marcin Głoskowski, which was purchased by the National Library in Warsaw in 1965. Although this purchase was noted by Alodia Kawecka-Gryczowa in her 1975 study, the printed specimen was still regarded as being lost. Bibliographers and literary historians referred to the description of the work and a reprint of a short fragment by Andrzej Edward Koźmian dated on 1845. Głoskowski’s poem is a relatively faithful paraphrase of Petrarka’s Latin modification of the last short story from Boccaccio’s Decameron. Głoskowski treated Gryzelda not only as a model of unconditional submission to her husband, but also as a monument of female virtues.
Download file

Article file

Bibliography

1.Albanese, Gabriella. „La novella di Griselda: De insigni obedientia et fide uxoria”. Petrarca e il petrarchismo. Un’ideologia della letteratura. Red. Marziano Guglielminetti. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 1994. Addenda XIX–XLIX.
2.Anonim. „Do białychgłów”. Historyja znamienita o Gryzelli (przed 1571). Gryzella (1571). Red. Grzegorz Franczak. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008. 170–172.
3.Bessi, Rosella. „La Griselda del Petrarca”. Tejże. Umanesimo volgare. Studi di letteratura fra Tre e Quattrocento. Firenze: Leo S. Olschki Editore, 2004. 716–726.
4.Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. T. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Warszawa: PIW, 1964.
5.Birkenmajer, Aleksander, „Głoskowski Maciej”. Polski słownik biograficzny. T. 8. Wrocław: Ossolineum, 1959–1960.
6.Branca, Vittore. Boccaccio medievale e nuovi studi sul „Decameron”. Firenze: Sansoni Editore, 1992.
7.Buchwald-Pelcowa, Paulina. „Zakład Starych Druków i Ośrodek Opieki nad Dawną Książką”. 50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa 1928–1978. Red. Witold Stankiewicz i in. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1984.
8.Chamera-Nowak, Agnieszka. Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
9.Dworzaczkowa, Jolanta. „Głoskowski Maciej”. Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa: PWN, 1981. 208–209.
10.Estreicher, Karol. Bibliografia polska. T. 17. Kraków: Towarzystwo Naukowe Krakowskie, 1899.
11.Franczak, Grzegorz. Vix imitabilis. La „Griselda” polacca fra letteratura e cultura popolare. Kraków–Udine: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, 2006.
12.Głoskowski, Maciej. Gryzelida. [Leszno] 1641.
13.Historyja znamienita o Gryzelli (przed 1571). Gryzella (1571). Red. Grzegorz Franczak. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008.
14.Kawecka-Gryczowa, Alodia. „Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce (1964): 217–271.
15.------. „Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty”. Tejże. Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały. Wrocław: Ossolineum, 1975.
16.Kochanowski, Jan. „Psałterz Dawidów”. Dzieła polskie. Red. Julian Krzyżanowski. Warszawa: PIW, 1982.
17.Koźmian, Andrzej Edward. Rękopism historyczny polski dworzanina i wychowańca Zygm[munta] Augusta wydany przez Andrzeja Ed[warda] Koźmiana z dodatkowem opowiadaniem i z przyłączeniem testamentu Marka Matczyńskiego, wojewody ruskiego, z r[oku] 1695 tudzież satyry politycznej wierszem polskim r[oku] 1703 napisanej. Wrocław: Nakładem Zygmunta Schlettera, 1845.
18.Krzyżanowski, Julian. „Pogłosy Dekameronu w powieści polskiej XVI i XVII w.”. Szymon Szymonowic i jego czasy. Rozprawy i studia. Red. Stanisław Łempicki. Zamość: Nakładem Komitetu Obchodu 300-nej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowicza, 1929.
19.------. Romans polski wieku XVI. Warszawa: PIW, 1962.
20.Lorenzini, Simona. „Petrarch and Boccaccio. The Rewriting of Griselda’s Tale (Dec. 10.10). A Rhetorical Debate on Latin and Vernacular Languages”. Heliotropia 16–17 (2019–2020): 205–227.
21.Loth, Roman, red. Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. 1. Warszawa: WSiP, 2000.
22.Maślanka-Soro, Maria. „Nowołacińska literatura włoska w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku”. W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe. Red. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 119–164.
23.McLaughlin, Martin. „Humanist Rewriting and Translation. The Latin Griselda from Petrarch to Neri de’ Nerli”. Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies 1–2 (2006): 23–40.
24.Miszalska Jadwiga, Monika Gurgul, Monika Surma-Gawłowska, Monika Woźniak. Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku). Kraków: Collegium Columbinum, 2011.
25.Petrarca, Francesco. „Do Giovanniego Boccaccia z Certaldo. O bezprzykładnym posłuszeństwie i wierności małżonki”. Tłum. Grzegorz Franczak. O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane. Red. Włodzimierz Olszaniec, Albert Gorzkowski, współpr. Piotr Salwa. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004a. 301–316.
26.------. „Do tegoż. O poprzednim liście i o konieczności przerwania korespondencji”. Tłum. Grzegorz Franczak. O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane. Red. Włodzimierz Olszaniec, Albert Gorzkowski przy współpr. Piotra Salwy. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004b. 317–319.
27.------. „Ad eundem [Iohannem Boccacium de Certaldo], insignis obedientia et fides uxoria”. Tegoż. Res seniles. Libri XIII–XVII. Red. Silvia Rizzo, wspólpr. Monica Berté. Firenze: Casa Editrice Le Lettere, 2017. 474–484.
28.Rudnicka, Jadwiga. Bibliografia powieści polskiej 1601–1800. Wrocław: Ossolineum, 1964.
29.Severs, Jonathan Burke. The Literary Relationships of Chaucer’s „Clerkes Tale”. New Haven: Yale University Press, 1942.
30.Staniszewski, Andrzej Tadeusz. Historyje krakowskie. Funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we wczesnonowożytnej aglomeracji krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.
31.Tadeusiewicz, Hanna, red. Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej (Ziemi Kaliskiej). T. 1. Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1998.
32.Ziętarska, Jadwiga. „Etyka – estetyka – filologia. U źródeł dawnej myśli translatorskiej”. Przekład literacki. Teoria – historia – współczesność. Red. Alina Nowicka-Jeżowa, Danuta Knysz-Tomaszewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 29–39.
33.Żaboklicki, Krzysztof. „La diffusione in Polonia della storia di Griselda”. La storia di Griselda in Europa. Red. Raffaele Morabito. L’Aquila–Roma: Japadre Editore, 1990. 225–239.