Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

“Rocznik Komparatystyczny” - p-ISSN 2081-8718, e-ISSN 2353-2831 - jest międzynarodowym pismem poświęconym komparatystyce literackiej, kulturowej i intermedialnej (w obiegu od 2010 roku).  Publikujemy - po polsku, angielsku i niemiecku teoretyczne i metodyczne artykuły poświęcone studiom komparatystycznym, a także porównawcze analizy tekstów reprezentujących różne kultury i dyscypliny. Publikujemy także omówienia monografii komparatystycznych i recenzujemy monografie nadesłane do redakcji. Każdy numer ma charakter monograficzny, a jego opis, po polsku i angielsku (lub niemiecku) znajduje się na tylnej okładce pisma. Pismo jest indeksowane w bazach:  CEEOL, ERIH Plus, EBSCO, BazHum.

Rocznik Komparatystyczny 14 (2023)

Czternasty numer „Rocznika Komparatystycznego” poświęcony jest związkom twórczości własnej i przekładowej. Autorzy podejmują zarówno próby systematyzacji możliwych nawiązań intertekstualnych i interkulturowych – tych współczesnych, ale i tych właściwych epokom dawniejszym – jak i dokonują wnikliwej analizy poszczególnych przypadków, odsłaniając nieznane aspekty dokonań autorskich wielu twórców literatury polskiej i światowej. Przedstawione w numerze kontekstualne interpretacje związków pisania i tłumaczenia pozwalają dostrzec niuanse mechanizmów literatury światowej zwykle umykające uwadze badaczy literatur narodowych.

Rocznik Komparatystyczny 13 (2022)

Artykuły zebrane w tym tomie Rocznika Komparatystycznego pokazują nowe perspektywy badań nad prawem i literaturą. Autorzy poddają pod dyskusję takie zagadnienia, jak związki między prawem, literaturą, historią i komparatystyką. W zebranych w tomie tekstach zanalizowano także instytucje prawa i motywy prawnicze w dziełach literackich. Zawarte w publikacji prace zostały przygotowane przez Autorówreprezentujących różne dyscypliny i ośrodki naukowe. Tom stanowi interdyscyplinarny dialog prawa i literatury.

Rocznik Komparatystyczny 12 (2021)

Historia idei wciąż zajmuje ważne miejsce we współczesnych badaniach literackich. Autorzy artykułów prezentowanych w tym numerze Rocznika Komparatystycznego interpretują długotrwałość poszczególnych wątków i tradycji literackich, a także proponują refleksję nad związkami języka literatury z innymi dziedzinami wiedzy humanistycznej. Niektórzy autorzy poruszają również kwestie edytorskie związane z percepcją poszczególnych idei. Obok wybranych kategorii współczesnego dyskursu humanistycznego (płeć i religia), ważną rolę w ich dyskusjach odgrywają tradycyje periodyzacji historycznoliterackiej. 

Rocznik Komparatystyczny 11 (2020)

Numer specjalny Rocznika Komparatystycznego prezentuje teksty diachronicznie i synchronicznie analizujące melodramat jako fenomen transkulturowy, który z czasem przeradza się w modalny element współczesnej kultury. Poszczególne interpretacje tradycyjnego gatunku (konwencji) pozwalają odbiorcom zawartych w naszym piśmie tekstów odkrywać kluczowy aspekt melodramatu, jakim jest uczestnictwo w wymianie kulturowej. Ze współczesnej perspektywy melodramat staje się zatem zjawiskiem globalnym, a nawet pewnego typu światopoglądem.

Rocznik Komparatystyczny 10 (2019)

Dziesiąty numer “Rocznika Komparatystycznego” prezentuje międzykulturowe  spojrzenia na Innego. Inność ukazana jest z perspektywy  rozmaitych epok i kręgów kulturowych i analizowana zarówno w kontekście zagadnień recepcji i translacji, jak i  w kontekście pozornie nieliterackich dyscyplin,  np. międzykulturowej psychologii czy geografii kulturowej. Wybrane przykłady interpretacji postawy polskich autorów wobec wielokulturowego i historycznego dziedzictwa   uzupełniają numer wraz z omówieniami książki poświęconej Zbigniewowi Herbertowi i jego austriackiej publiczności.

Rocznik Komparatystyczny 9 (2018)

Dziewiąty numer Rocznika Komparatystycznego przedstawia nowe perspektywy studiów porównawczych i translatorskich. Stanowiska teoretyczne uzupełniają interkulturowe i intermedialne analizy poświęcone poszczególnym twórcom oraz tekstom literackim związanym ze sztukami pięknymi, muzyką i filmem. Ponadto interpretowane są dwa różne sposoby rozumienia polskości oraz przejawy sentymentalizmu w literaturze polskiej w kontekście innych literatur i innych sztuk.

Redakcja

Rocznik Komparatystyczny 8 (2017)

Autorzy ósmego numeru „Rocznika Komparatystycznego” analizują doświadczenia pisarzy zamieszkujących obszary wielokulturowe, takie jak Gdańsk, pogranicze polsko-niemieckie, Argentyna. Wnikliwie dyskutują także powiązane wzajemnie zagadnienia eksperymentów językowych, przekładu i recepcji. Intermedialność przyciąga uwagę badaczy w kontekście związków muzyki i literatury, poezji i fotografii, literatury i technologii. Dyskutowane są także dwa specyficzne tematy: komparatystyczne aspekty tradycyjnego i współczesnego dramatu indyjskiego oraz pisarstwo polskich feministek działających w Europie. Analizy związków literackich i intertekstualność, wraz z prezentacjami dwóch tomów komparatystycznych, dopełniają tom.

Redakcja

 

Rocznik Komparatystyczny 7 (2016)

Siódmy numer “Rocznika Komparatystycznego” poświęcony jest komparatystyce intermedialnej. Przedstawiamy możliwe ujęcia metodologiczne oraz analizy rozmaitych zjawisk intermedialnych (np. komiksu, performansu audiowizualnego, dzieł tekstowo-muzyczno-plastycznych). Prezentujemy także nowe metodologiczne propozycje studiów komparatystycznych (komparatystyka a mediewalizm, realizm animistyczny, grafika cyfrowa) i interpretujemy antologie jako zagadnienie komparatystyczne. Pośród zagadnień dotyczących przekładu i recepcji analizowane są zagadnienia filozoficzne, filologiczne i socjologiczne, wraz ze studiami dotyczącymi związków pisarek polskich z literaturą i kulturą światową. Numer uzupełnia prezentacja translatorskiego dzieła Karla Dedeciusa oraz monografii komparatystycznej poświęconej kulturze Tatarów.

Redakcja

Rocznik Komparatystyczny 6 (2015)

Szósty numer “Rocznika Komparatystycznego”, oparty na dyskusjach przeprowadzonych przez światowych i polskich badaczy na konferencji Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe: literatury i dyskursy o literaturach | National, Regional, Continental, Global: Literatures and Discourses on Literatures (September 2014, the University of Szczecin), dotyczy teoretycznych i etycznych problemów studiów komparatystycznych (zarówno w kontekście światowym, narodowym, jak regionalnym), możliwych sposobów dyskutowania problematyki Innego i obecności literatury polskiej w badaniach porównawczych. Ponadto prezentowane są badania nad intermedialnością w aspekcie ponadnarodowym, przekład jako środek komunikacji międzykulturowej oraz nowe komparatystyczne projekty badawcze dotyczące literatury polskiej. Numer uzupełnia  prezentacja ostatnio opublikowanych monografii komparatystycznych. 

Redakcja

Numery archiwalne

Archiwalne numery pisma do pobrania na stronie:

http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny?xml=load_page&st=21606