Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Etyka wydawnicza

Committee of Publication Ethics (COPE)

 

Zasady etyczne

Redakcja potępia wszelkie formy nierzetelności naukowej: przywłaszczenie sobie cudzego dzieła, autoplagiat, ghostwriing (nieujawnienie istotnego udziału innej osoby  w powstanie dzieła), guest authorship (podanie jako współautora osoby, która miała znikomy udział w powstanie dzieła),.  W celu przeciwdziałania tym zjawiskom, Redakcja wdraża następujące procedury:

1.      W przypadku tekstu wieloautorskiego prosimy o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie dzieła.

2.      Autorzy są proszeni o ujawnienie źródeł finansowania swych badań.

3.      W przypadku wykrycia ghostwriting i ghost authorship Redakcja informuje odpowiednie instytucje naukowe i podmioty o fakcie naruszenia rzetelności naukowej.

4.      Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i naruszenie zasad etyki w nauce.