Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Dla Autorów

 

 Wskazówki dla autorów

 

1.      Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim, które nie były wcześniej publikowane i nie zostały złożone w redakcji innych czasopism.

2.      Autorzy są proszeni o dołączenie oświadczenia o oryginalności nadsyłanej pracy i nieuczestniczenia jej autora w innym procesie wydawniczym (zapora ghostwriting). 

3.      Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu (ok. 40 tysięcy znaków ze spacjami).

4.      Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim o objętości około 350 znaków oraz słowa klucze.  

5.      Każdy tekst poddany jest podwójnej, anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.

6.      Autorzy proszeni są o ujawnienie wkładu poszczególnych osób lub instytucji w powstanie artykułu oraz źródeł finansowania.

7.      Redakcja zastrzega prawo edycji teksu pod kątem językowym i edytorskim.

8.      Artykuły należy składać w pliku doc lub docx.

9.      W całym dokumencie prosimy o stosowanie czcionki Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5.

10.  Układ tekstu: imię i nazwisko autora, afiliacja, numer ORCID, tytuł artykułu (wyśrodkowany, pogrubiony), tekst główny, bibliografia, streszczenie po angielsku, słowa klucze.

11.  Wcięcia w poszczególnych akapitach prosimy wprowadzać za pomocą tabulatora.

12.  Cytaty wewnątrz tekstu w cudzysłowie. Cytaty powyżej trzech linijek prosimy zapisywać bez cudzysłowu, wcięcia z obu stron 1,5, 10 pkt.

13.  Tytuły dzieł osobno wydanych prosimy zapisywać kursywą.

14.  W całym tekście prosimy stosować przypisy wewnątrz dokumentu. W przypisach na  dole strony prosimy umieszczać jedynie komentarze i wyjaśnienia.

15.  Autorzy zobowiązani są uzyskać zgodę na publikację materiałów objętych prawem autorskim (np. fotografii, reprodukcji dzieł sztuki). Redakcja prosi autorów o dołączanie plików graficznych o rozdzielczości 300 dpi (preferowany format TIF).

16.  W przypadku podawania własnych tłumaczeń tekstów obcojęzycznych prosimy o zaznaczenie, że przekładu dokonał autor.

17.  Przypisy należy sporządzać według następującego wzoru: w nawiasie umieszczamy najpierw nazwisko autora, następnie dwukropek i numer strony, np. (Kowalski: 10). W przypadku dwóch autorów w nawiasie podajemy dwa nazwiska połączone spójnikiem „i”, np. (Kowalski i Nowak: 10). Jeśli cytowane dzieło zostało napisane przez więcej niż dwóch autorów, wówczas stosujemy następujący zapis: (Kowalski i in. 10). Jeśli w tekście następuje odwołanie do dwóch różnych prac tego samego autora, po nazwisku autora podajemy rok oddzielony przecinkiem, następnie dwukropek i numer strony, np. (Kowalski, 2000: 10), (Kowalski, 1990: 13). W przypadku, gdy w nawiasie podajemy kilku różnych autorów, każde nazwisko oddzielamy średnikiem, np. (Kowalski: 13; Nowak: 10).

18.  Do tekstu należy dołączyć bibliografię według wzoru:

a)      pozycja książkowa jednego autora:

Adamczyk-Garbowska, Monika. Polskie tłumaczenie angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

b)      pozycja książkowa wieloautorska

Bodzioch-Bryła, Bogusława, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz.  Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

c)      artykuł w czasopiśmie

Skwara, Marta. „Translatologia a komparatystyka. Serie przekładowe jako problem komparatystyczny”. Rocznik Komparatystyczny 1 (2010): 7–51.

d)     rozdział w książce

Barańczak, Stanisław. „Rice pudding i kaszka manna. O tłumaczeniu poezji dla dzieci”. Tegoż. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Wyd. 3 popr. i rozszerz. Kraków: Wydawnictwo a5, 2004, 65–75.

e)      przekład

Carroll, Lewis.  Przygody Alicji w Krainie Czarów. Tłum. Maciej Słomczyński. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 2010.

f)       źródłowo internetowe

Anderson, Hephzibah. „Why moody teenagers love Emily Dickinson”. https://www.bbc.com/culture/article/20170315-why-moody-teenagers-love-emily-dickinson [dostęp: 2.11.2021]

 

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).