Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2020.11-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 11 (2020)
Pomiędzy opowieścią erotyczną a przeżyciem lirycznym, czyli o melodramatyzmie dzieła Longosa pt. Dafnis i Chloe (II w. n.e.)

Autorzy: Beata Gaj
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: choreia (χορεία) diegema (διήγημα) nowela antyczna romans grecki sielanka agon (ἀγών) melodramat Longos (II w. n.e.)
Rok wydania:2020
Liczba stron:11 (161-171)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article deals with the unique features of the only surviving 2nd century CE. work by Longos, i.e. stories about the love of a shepherd couple, Dafnis and Chloe. The work shows the traits both of the ancient narrative, the short story, the bucolic, and the romance as well as follows the main assumptions of an ancient choreia. However, on closer examination, it turns out that the work carries only single features – like single genes – of these literary genres. Put together, as Dafnis and Chloe, these genres work towards producing a new value, one that is the closest to the category of melodrama, the latter itself a hybrid composition.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bücher, Karl. Arbeit und Rhytmus. Lipsk: Springer, 1899.
2.Chodkowski, Andrzej, red. Encyklopedia muzyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
3.Gaj, Beata. Genethliakon, czyli pieśń ku czci życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018.
4.------. „Z badań nad tańcem w starożytnej Grecji”. Classica Catoviciensia. Scripta Minora 1.2 (2000): 39–46.
5.Gernet, Louis. „O symbolice politycznej: ognisko publiczne”. Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Paweł Majewski, Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 114 – 126.
6.Jaroszyński, Czesław, Piotr Jaroszyński. Podstawy retoryki klasycznej. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2002.
7.Korolko, Mirosław. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1998.
8.Longos. Dafnis i Chloe. Tłum. Jan Parandowski. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.
9.Matwijowski, Krystyn. Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
10.Nowele antyczne. Wybór. Tłum. i oprac. [z grec.] Romuald Turasiewicz, [złac.] Stanisław Stabryła. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
11.Pąkcińska, Maria. Antyczny romans grecki wczesnego okresu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1981.
12.Pernot, Laurent. „Druga Sofistyka. Stan badań i nowe perspektywy”. Theologica Wratislaviensia 1 (2006): 28–29.
13.Piszczek, Zdzisław, red. Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988.
14.Plezia, Marian, red. Słownik łacińsko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
15.Poggioli, Renato. „Wierzbowa fujarka”. Tłum. Franciszek Jarzyna. Zagadnienia Rodzajów Literackich 3.1 (1960): 39–77.
16.Polaszek, Edmund. Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim. Kraków: Promo, 2002.
17.Sadowski, Witold. Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
18.Sławiński, Janusz, red. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.
19.Turasiewicz, Romuald, Stanisław Stabryła. „Wstęp”. Nowele antyczne. Wybór. Tłum. i oprac. [z grec.] Romuald Turasiewicz, [z łac.] Stanisław Stabryła. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. III–XCV.
20.Węclewski, Zygmunt, red. Słownik grecko-polski. Lwów: Księgarnia Wydawnicza L. Igla, 1929.
21.Węcowski, Marek. „Sympozjon, czyli wino jako źródło kultury”. Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 399–413.
22.Winniczuk, Lidia. Ludzie zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1988.
23.Zieliński, Tadeusz. Literatura starożytnej Grecji epoki niepodległości. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1923.
24.Ziopaja, Olga. „Dzieje tańca, muzyki i poezji w kontekście trójjedni – rola greckiej chorei w historii sztuk”. https://ifp.ujk.edu.pl/studia_filologiczne/wp-content/uploads/2015/03/Dzieje-ta%C5%84ca-muzyki-i-poezji-w-kontek%C5%9Bcie-tr%C3%B3jjedni-%E2%80%93-rola-greckiej-chorei-w-historii-sztuki.pdf [dostęp: 1.02.2021].
25.Zwolski, Edward. „Choreia”. Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 378–398.