Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

O czasopiśmie

Studia Administracyjne (wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne) to recenzowane czasopismo akademickie o otwartym dostępie, które wydawane jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku.

Studia Administracyjne to czasopismo o charakterze multidyscyplinarnym. Głównym profilem czasopisma jest przede wszystkim obszar prawa administracyjnego, jednak z uwagi na jego związki z innymi dyscyplinami prawa, na łamach Studiów Administracyjnych ukazują się artykuły dotyczące m.in. prawa ochrony środowiska, prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego i prawa samorządu terytorialnego. Dynamika rozwoju i zmian w ustawodawstwie, w wyżej wymienionych obszarach, wpływa także na ich powiązanie z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym, wymiana myśli i poglądów jest niezwykle ważna i pożądana. Czasopismo Studia Administracyjne jest przede wszystkim miejscem wymiany myśli i poglądów lokalnych badaczy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego.

Studia Administracyjne przyczyniają się również do integracji środowiska prawniczego, stanowiąc źródło inspiracji dla dogmatyków prawa, przedstawicieli organów stosowania prawa oraz prawników praktyków oraz społeczności studenckiej.

Zgłoszenia opracowań przyjmowane są przez redakcję w trybie ciągłym w języku polskim i języku angielskim.

Przygotowane teksty do publikacji należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism wnus.usz.edu.pl

Przejdź do logowania lub zarejestruj aby zgłosić tekst.

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego plagiat.pl, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Administracyjne (https://plagiat.pl).

Czasopismo Studia Administracyjne znajduje się w wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 20 punktów – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


 

 

 

Podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopisma Studia Administracyjne - zadanie finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Czasopismo Studia Administracyjne publikowane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w języku polskim lub języku angielskim. Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Czasopismo jest dostępne na warunkach open access. Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie https://wnus.edu.pl/sa bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych. Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA

Czasopismo Studia Administracyjne jest indeksowane w bazie ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=500428

Czasopismo Studia Administracyjne jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021 - https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=7621

Czasopismo Studia Administracyjne jest archiwizowane przez Polską Bibliotekę Narodową, a jego polityka wydawnicza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i współtworzenia naszego uniwersyteckiego czasopisma.

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanitieshttp https://cejsh.icm.edu.pl

Pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w bazie indeksacyjnej The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com

Źródła dochodu, marketing i reklama

Działalność publikacyjna czasopisma Studia Administracyjne jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński, a czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikacje. Autorki i autorzy artykułów opublikowanych w Studiach Administracyjnych otrzymują nieodpłatnie jeden wydrukowany egzemplarz autorski numeru, w którym ukazał się ich artykuł, równocześnie wszystkie opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS).

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA.

Czasopismo Studia Administracyjne nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnianie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).