Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2020.12-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 12 2020
Ruling as a form of settlement of an individual tax case: Considerations exemplified by tax overpayment

Autorzy: Adam Drozdek ORCID
University of Economics, Kraków
Słowa kluczowe: ruling tax proceedings tax overpayment
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (5-16)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 399

Abstrakt

The ruling on the application of tax overpayment is a formal act which does not prejudge the existence of tax arrears, but which provides information on the way the payment is credited. The credit is legally binding. Therefore, the ruling on the credit only confirms that it has been effected. The amount of the tax liability or arrears shall not be verified in the credit decision. The amounts shall be fixed or determined in accordance with their respective procedures. The ruling is a formal condition for the overpaid tax to be credited against outstanding and current tax liabilities. The ruling has legal effects in the sense that as for the date of crediting the overpayment, tax arrears no longer exist.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2006, no. 2.
2.Borkowski J., Adamiak B., Postanowienia, in: Ordynacja podatkowa. Komentarz, B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki (eds.), Wrocław 2017.
3.Drozdek A., Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń 2020.
4.Etel L., Komentarz do art. 76(a) Ordynacji podatkowej, Lex./El. 2020.
5.Gomułowicz A., Powstawanie zobowiązań podatkowych, part I, “Monitor Podatkowy” 1998, no. 6.
6.Gorąca-Paczulska J., Nadpłata, in: Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (ed.), Warszawa 2019.
7.Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (eds.), System prawa administracyjnego, Vol. 9, Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.
8.Lang J., Służewski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1992.
9.Malinowski D., Glosa do wyroku WSA z dnia 26 marca 2004 r., III SA 1385/03, “Przegląd Podatkowy” 2005, no. 1.
10.Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
11.Szermański J., Akt administracyjny, in: Wielka encyklopedia prawa, E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (eds.), Białystok–Warszawa 2000.
12.Szymczak A., Nadpłata podatku powstała w wyniku orzeczenia trybunału konstytucyjnego, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, Vol. 4.
13.Ślifirczyk M., Charakter prawny wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, in: Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, R. Dowgier (ed.), Białystok 2012.