Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.13-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 1(13)|2021
Charakter prawny danin publicznych w polskim prawie podatkowym

Autorzy: Michał Kuśmirski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Słowa kluczowe: daniny publiczne podatek opłata odpłatność
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (29-42)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2341

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię charakteru prawnego danin publicznych pod względem klasyfikacji ich na polu formalno-materialnym. Skupiono się na podatkach i opłatach jako dwóch głównych przedstawicielach tej grupy świadczeń publicznych. Celem opracowania było ukazanie rzeczywistego charakteru niektórych danin publicznych w polskim prawie podatkowym. W związku z tym omówiono ten zbiór świadczeń publicznych, a następnie oddzielnie przedstawiono podatek i opłatę, ukazując ich znaczenie, cechy wspólne oraz różnice. Prawidłowe wyróżnienie odpłatności i jej braku pozwoliło dokonać właściwej analizy i klasyfikacji danin publicznych, omówić problem błędnego nazewnictwa tych świadczeń, a także stwierdzić, które z opłat są w rzeczywistości opłatami, a które mają raczej cechy podatku. Ze względu na badanie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w niniejszym tekście posłużono się metodą dogmatyczną. Dodatkowo posiłkowano się metodą socjologiczną i historyczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adam, L. i Mazurkiewicz M., Opłaty, w Weralski, M. (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3. Wrocław 1982.
2.Antonów, D., Charakter prawny opłaty reklamowej, Finanse Komunalne 2017, nr 1–2.
3.Bożek, W., Znaczenie danin publicznych w budżecie państwa, w Mańczyk, P. (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy. Szczecin 2018.
4.Brzezicki, T., Opłata administracyjna. Konstrukcja prawna. Toruń 2019.
5.Burzec, M., Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów, Samorząd Terytorialny 2019, nr 6.
6.Dębowska-Romanowska, T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe cz. I, Glosa 1996, nr 11.
7.Dowgier, R. et al., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa 2020.
8.Draniewicz, B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska, Państwo i prawo 2007, nr 7.
9.Fill, W., Konstrukcja opłat ekologicznych w Polsce, w Liszewski, G. (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne. Białystok 2010.
10.Florczak-Wątor, M., Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w Tuleja, P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2019.
11.Gliniecka, J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna. Bydgoszcz–Gdańsk 2007.
12.Gomułowicz, A., Podatek a opłata, w Gomułowicz, A. i Małecki, J. (red.), Podatki i prawo podatkowe. Warszawa, 2010.
13.Hadel, M., Opłata reklamowa jako instrument kształtowania gminnej polityki przestrzennej, Finanse Komunalne 2016, nr 7–8.
14.Hanusz, A., Opłata targowa, w Hanusz, A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Warszawa 2015.
15.Korczak, J., Opłaty lokalne jako rodzaj daniny publicznej, w Korczak et al., Opłaty w prawie administracyjnym. Wrocław 2013.
16.Kotlińska, J., Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, nr 3.
17.Krzywoń, A., Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, nr 2.
18.Kwaśniewski, R. i Majewska, I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2016, nr 4.
19.Liszewski, G., Opłata reklamowa jako przykład złej legislacji podatkowej, w Piszcz, A. et al. (red.), Państwo. Gospodarka. Prawo. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2015.
20.Mirek, I., Daniny publiczne w prawie niemieckim. Warszawa 1999.
21.Münnich, M., Charakterystyka opłaty legalizacyjnej jako daniny publicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 10.
22.Niesiobędzka, M., Relacje podatnik–państwo jako predyktory moralności podatkowej, Psychologia Społeczna 2009, t. 4.
23.Popławski, M., Normatywne pojęcie podatku, w Etel, L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa 2017.
24.Szczęśniak, P., Opłata miejscowa, w Hanusz, A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Warszawa 2015.
25.Węgrzynowski, Ł., Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej. Warszawa 2011.
26.Wójtowicz, W., Podstawowe zagadnienia ustawy o finansach publicznych, w Wójtowicz, W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa 2020.