Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021
Spór o właściwość a spór kompetencyjny w postępowaniu administracyjnym

Autorzy: Mateusz Kowalewski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Polska
Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne spór o właściwość spór kompetencyjny prawo administracyjne
Rok wydania:2021
Liczba stron:14 (17-30)
Klasyfikacja JEL: K19
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 3966

Abstrakt

Przez spór o właściwość lub spór kompetencyjny należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej – jednocześnie – uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia (spór negatywny). W postępowaniu administracyjnym Ustawodawca dokonał rozróżnienia, dzieląc je na spory o właściwość i spory kompetencyjne. Artykuł 2 § 1 k.p.a. stanowi o sporach o właściwość, wskazując jedynie w § 2, że spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny. Jako uzupełnienie tego zagadnienia w postępowaniu administracyjnym, służy przepis art. 4 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Lakoniczność regulacji sporów w postępowaniu administracyjnym wywołuje rozbieżności w doktrynie oraz nieporozumienia na linii organów administracji publicznej. Celem niniejszego artykułu jest próba rozstrzygnięcia czym jest właściwość w postępowaniu administracyjnym oraz wskazanie różnic i podobieństw między sporem o właściwość a sporem kompetencyjnym. Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego prawa polskiego, oraz stanowiska przedstawicieli doktryny. Przedmiotem analizy jest również orzecznictwo sądów administracyjnych, dotyczące głównie interpretacji zagadnienia odnoszącego się do sporów w postępowaniu administracyjnym. Przegląd literatury poświęcony przedmiotowi sporu w postępowaniu administracyjnym, pozwala na stwierdzenie, że pojęcia „właściwość” używa się przeważnie zamiennie z terminem „kompetencja”. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia to, że ustawodawca, dokonując rozróżnienia między sporami o właściwość a sporami kompetencyjnymi, nie wprowadza w tekście ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrębnych trybów ich rozpoznawania. Zarówno jedno, jak i drugie kojarzone jest z sytuacją rozbieżności poglądów organów administracji publicznej co do tego, który z nich ma umocowanie w przepisach prawa do działania w sprawie, w określonej przez te przepisy formie działania. Jedynym kryterium rozróżniającym wymienione spory jest rodzaj podmiotów w nich uczestniczących, natomiast ich istota nie ulega zmianie. Przyczyną powstawania sporów jest sytuacja nienadążania norm prawa materialnego i procesowego za normami ustrojowymi. Zjawiska te występują szczególnie w okresie przemian ustrojowych państwa, gdy nowe jednostki organizacyjne wykonują zadania i kompetencje jednostek przekształconych lub zniesionych, a także, gdy zbyt często dokonuje się ustawowego przenoszenia uprawnień do sprawowania orzecznictwa administracyjnego, co wywołuje tzw. właściwość lokalną danego organu administracyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012, s. 126.
2.Chróścielewski W., (w:) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2019, art. 21 (LEX).
3.Defecińska K., Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa 2000.
4.Defecińska-Tomczak K., Glosa do postanowienia NSA z dnia 14 grudnia 2005 r., II OW 60/05, OSP 2007, nr 7–8, s. 80.
5.Drembkowski P., Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami, Warszawa 2020.
6.Kabat A., (w:) B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VIII, Warszawa 2020.
7.Klonowski K., (w:) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. II, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2019 (LEX).
8.Martysz C., (w:) G. Łaszczyca, A. Matan, C. Martysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–103, wyd. III, Warszawa 2010 (LEX).
9.Przybysz P., Sądowa kontrola administracji w Polsce, (w:) Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2020 (Legalis).
10.Przybysz P.M., (w:), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, 2021 (LEX).
11.Pyziak M., Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności, 2010.
12.Woś T., (w:) H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2016 (LEX).
13.Wronkowska-Jaśkiewicz S., Kilka uwag o sporze kompetencyjnym między Sejmem RP i Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP i Sądem Najwyższym, Palestra 2020, nr 5. Pobrane z: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2020/artykul/kilka-uwag-o-sporze-kompetencyjnym-miedzy-sejmem-rp-i-sadem-najwyzszym-oraz-prezydentem-rp-i-sadem-najwyzszym (7.09.2021).
14.Wróbel A., (w:) M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 2021 (LEX).
15.Żukowski L., Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 lutego 2004 r., OW 2/04, OSP 2005, nr 1.