Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2016.8-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 8 2016
Służebność przesyłu

Autorzy: Marek Stawecki
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ograniczone prawa rzeczowe. wynagrodzenie urządzenia infrastruktury technicznej przedsiębiorstwo przesyłowe służebność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (123-136)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1458

Abstrakt

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe należące do służebności, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji i tym podobnych. W polskim systemie prawa zostało to unormowane w art 305[1] do 3054 Kodeksu cywilnego. Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 roku art 1 pkt 2 ustawy z 30 maja 2008 roku (DzU z 2008 r., nr 116, poz. 731) zmieniającej ustawę Kodeks cywilny. Jest to prawo polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.   [1] DzU nr 116, poz. 731.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, LexisNexis, Warszawa 2007.
2.Bieniek G., Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, LexisNexis,Warszawa 2009.
3.Bieniek G., W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent“ 2008, nr 2, s. 43.
4.Gabriel M., Status prawny urządzeń przesyłowych w świetle projektu zmiany Kodeksu cywilnego, „Nieruchomości” 2008, nr 4, s. 4.
5.Gniewek E., O ustanowieniu służebności przez użytkowników wieczystych, „Rejent” 2007, nr 2, s. 9.
6.Jędrejek G., Roszczenia związane z budową urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie, M.P. 2009, nr 1, s. 26.
7.Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa 2008.
8.Postanowienie SN z dnia 13 października 2011 r., V CSK 502/10, Lex nr 1096048.
9.Postanowienie SN z dnia 17 lutego 2011 r., IV CSK 303/10, Lex nr 785540. Postanowienie SN z dnia 6 lipca 2011 r., I CSK 714/10, Lex nr 897954.
10.Rakoczy B., Służebność przesyłu w praktyce, LexisNexis, Warszawa 2012.
11.Rudnicki S., Nabycie przez zasiedzenie, LexisNexis, Warszawa 2010.
12.Stępień-Sporek A., Status prawny urządzeń wskazanych w art. 49 KC, M.P. 2008, nr 14, s. 735–743 (ISSN 1230-6509).
13.Trzaskowski R., Z problematyki stosunków własnościowych na tle art. 49 kodeksu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 3, s. 581.
14.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, OSNC 2003, nr 11, poz. 142.
15.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 r., III CK 556/04, M.P. 2005, nr 13, s. 621.
16.Uchwała SN z dnia 13 stycznia 1995 r., III CZP 169/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 64.
17.Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 29/05, OSNCP 2006, nr 4, poz. 64.
18.Uchwała SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 105/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 159.
19.Uchwała z dnia 21 stycznia 2011 r., III CZP 124/10, OSNC 2011, nr 9, poz. 99, www.sn.pl, Biul. SN 2011, nr 1, s. 8.
20.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1059).
21.Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 731).
22.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
23.Wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 30/00, OSNCP 2001, nr 9, poz. 125.
24.Wyrok SN z dnia 23 czerwca 1993 r., I CRN 72/93, M.P. 1993, nr 4, poz. 15.
25.Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2008 r., IV CSK 410/07, niepubl.
26.Wyrok TK z dnia 4 grudnia 1991 r., W 4/91, OTK 1991, nr 1, poz. 22.
27.Wyrok TK z dnia 7 listopada 2006 r., sygn.akt SK 42/05; 148/10/A/2006.