Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Lecznictwo szpitalne w Polsce w okresie transformacji. Próba oceny działalności szpitali publicznych i niepublicznych w sferze organizacyjno-ekonomicznej w oparciu o model karty dokonań

Autorzy: Małgorzata Krasowska-Marczyk
Uniwersytet Szczeciński

Elżbieta Marciniak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: lecznictwo szpitalne w Polsce transformacja model karty dokonań
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (17-29)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 838

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i podsumowanie ewolucji form organizacyjnych szpitali i ich sytuacji finansowej na tle procesu transformacji polskiego systemu opieki zdrowotnej do momentu zmian systemowych wprowadzonych pakietem ustaw zdrowotnych w latach 2010–2011. Szczególna uwaga zwrócona została na potrzebę wypracowania jednolitego, dla jednostek publicznych i niepublicznych, systemu pomiaru dokonań oraz dostosowanego do jego wymagań systemu sprawozdawczości szpitali. Uwzględniając specyfikę szpitali niepublicznych w kontekście propozycji wdrożenia modelu karty dokonań na potrzeby zintegrowanego systemu oceny działalności szpitali publicznych, wskazano obszary zmian, niezbędnych w ocenie autorów, dla ujednolicenia systemu oceny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CBOS, Opinie o opiece zdrowotnej. Raport z badań, Warszawa, kwiecień 2009.
2.CBOS, Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, BS/34/2012, Warszawa, marzec 2012.
3.CBOS, Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, nr 107/2014, Warszawa, lipiec 2014.
4.Euro Health Consumer Index (EHCI) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, www. healthpowerhouse.com.
5.Euro Health Consumer Index 2009, Komisja Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU, Health Consumer Powerhouse, Warszawa 2010.
6.Golinowska S., Ochrona zdrowia, w: Raport Społeczny. Polska 2005, www.feswar.org.pl.
7.Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu dokonań, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
8.Kowalska I., Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, www.qcm2.quicksilver.pl/img/27/Iwona Kowalska.pdf Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Nr 1/2006;
9.Kowalska I., Decentralizacja władzy a funkcje zdrowotne państwa, w: Nowe dylematy polityki społecznej, Raporty CASE, red. S. Golinowska, M. Boni, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych nr 65, Warszawa 2006, www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/28661030_RC 65.pdf.
10.Krasowska-Marczyk M., Finansowanie świadczeń zdrowotnych a efektywność lecznictwa szpitalnego. Problematyka zadłużenia i restrukturyzacji szpitali, w: Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie–kontrola–ocena, „Prace Katedry Rachunkowości” nr 30, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
11.Ministerstwo Zdrowia, Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia przeprowadzonych decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2010, www. mz.gov.pl.
12.Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013. Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013, Warszawa 2005.
13.Szulc J., Wystąpienie na Forum Ochrony Zdrowia XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy
14.7–9.09.2011 r.
15.Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
16.Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
17.Ustawa z dnia 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, DzU nr 78, poz. 684 z późn. zm.
18.Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r., DzU nr 112, poz. 654 z późn. zm.
19.Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Analiza wybranych elementów rachunku kosztów Kas Chorych, Warszawa 2000.