Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-03
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Cyfryzacja usług administracji publicznej

Autorzy: Karol Sroka ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Marek Suchanek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: administracja publiczna systemy informacyjne technologie teleinformatyczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (29-44)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 927

Abstrakt

Dostęp do informacji to ważny czynnik umożliwiający skuteczne administrowanie państwem. Administracja publiczna jest jednym z największych użytkowników technicznych i programowych środków teleinformatycznych. Systemy informatyczne mogą usprawnić przetwarzanie danych, których ilość związana z funkcjami realizowanymi przez administrację publiczną szybko rośnie. Wydaje się jednak, że możliwości współczesnych środków technicznych i programowych teleinformatyki nie są w pełni wykorzystane i nie zawsze ich stosowanie przekłada się na wzrost efektywności działania administracji publicznej. Wynika to z faktu, że sprawność działania publicznych instytucji administrujących zależy również od celów i standardów mających zastosowanie w tej sferze, struktury organizacyjnej, zasobów ludzkich, zasobów finansowych i uwarunkowań prawnych. W artykule podjęto próbę identyfikacji i scharakteryzowania podstawowych czynników wpływających na efekty procesu cyfryzacji usług administracji publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barańczuk J., Inteligentna administracja, „Wiadomości Sybase” 2006, nr 1(50).
2.Cellary W., Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elektronicznej, „Elektroniczna Administracja” 2007, nr 4 (11).
3.Cellary W., Dostosowanie administracji rządowej i samorządowej do wyzwań elektronicznej gospodarki. Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami, IX Forum Informatyki w Administracji, Warszawa 2007.
4.Chaber P., Rozporządzenie eIDAS wprowadza nowy rozdział w budowaniu e-usług, www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86197.asp?soid=D1547EEB6C0A40B8804E897CFDED2A7E.
5.Chomiak-Orsa I, Gryncewicz W., Doskonalenie zasobów informacyjnych w jednostkach administracji skarbowej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
6.Digital Economy and Society Index 2017 – Polska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
7.Dziembek D., Cloud computing – charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, www. ptzp.org.pl/s1/Strona_glowna.
8.English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality: methods for reducing costs and increasing profits, John Wiley & Sons, Inc., New York 1999.
9.Eurostat, Dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals/pl.
10.Governing Measuring Performance, The State Management Report Card for 2008.
11.Grabowski M., Zając A., Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 798.
12.Grudzień Ł., Koncepcja oceny jakości informacji o procesach w systemach zarządzania, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
13.Grudzień Ł.R., Koncepcja oceny jakości informacji o procesach w systemach zarządzania, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
14.Grytner R.A., Radziński K., Komu i do czego potrzebna jest informatyzacja administracji publicznej?, „Elektroniczna Administracja” 2007, nr 6 (13).
15.https://empatia.mpips.gov.pl/.
16.https://obywatel.gov.pl/. https://widok.gov.pl/pl/.
17.Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 1999.
18.Kłodawski M., Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2012.
19.Kucharczyk M., Cellary W., Cloud computing. Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze, www. rp.pl/artykul/1170649-Cloud-computing--Korzysci-dla-urzedu-z-przetwarzania-w-chmurze. html#ap-1.
20.Kulisiewicz T., Struktury informacyjne administracji, http://itwadministracji.pl/numery/listopad-2016/struktury-informacyjne-administracji.html.
21.Kuraś M., System informacyjny a system informatyczny – co oprócz nazwy różni te dwa obiekty?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 770.
22.Langefors B., Infological Models and Information Users View, „Information Systems” 180, No. 5.
23.Liderman K., Arciuch A., Projektowanie systemów komputerowych, BEL Studio, Warszawa 2001.
24.McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
25.Michałek-Budzicz A., Malujda R., Michalski R., Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne, Wydawca Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Poznań 2011.
26.Mielnicki T., Wołowski F., Grajek M., Popis P., Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych. Przewodnik, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013.
27.Ministerstwo Cyfryzacji, Katalog cyfrowych usług polskiej administracji, https://mc.gov.pl/aktualnosci/katalog-cyfrowych-uslug-polskiej-administracji.
28.Ministerstwo Cyfryzacji, Katalog cyfrowych usług polskiej administracji, www.gov.pl/cyfryzacja/ www.mc.gov.pl.
29.Ministerstwo Cyfryzacji, Kierunki działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, https://mc.gov.pl/aktualnosci/kierunki-dzialan-strategicznychministra-cyfryzacji-w-obszarze-informatyzacji-uslug-0.
30.Ministerstwo Cyfryzacji, Zmieniamy podejście do cyfryzacji!, https://mc.gov.pl/aktualnosci/zmieniamy-podejscie-do-cyfryzacji.
31.Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2015.
32.Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
33.Oleński J., Bazowe rejestry referencyjne jako podstawa koordynacji infrastruktury informacyjnej państwa, http://docplayer.pl/11679948-Bazowe-rejestry-referencyjne-jako-podstawa-koordynacji-in frastruktury-informacyjnej-panstwa.html.
34.Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
35.Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2012/04/MAC-Panstwo-2-0-Nowystart-dla-e-administracji-4-2012_raport_web.pdf.
36.Pawłowska A., Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
37.Pietruszyński P., IT w sektorze publicznym: bezwład systemowy?, www.computerworld.pl/news/IT-w-sektorze-publicznym-bezwlad-systemowy,405759.html (dostęp 4.06.2017).
38.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, Dz. Urz. UE L 257/73, 28.08.2014.
39.Schroeder M.J., Spór o pojęcie informacji, „Studia Metodologiczne” 2015, nr 4.
40.Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations JOINT TASK FORCE TRANSFORMATION INITIATIVE, National Institute of Standards and Technology 2013.
41.Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/.
42.Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, „The Bell System Technical Journal” 1948, Vol. 27.
43.Sroka K., Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznej, pkt 1, rozdz. IV, w: Samorząd terytorialny. Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpiecznego, red. J. Konieczny, K. Sroka, ARP Promocja21, Jarocin–Poznań–Szczecin 2006.
44.Sroka K., Zarządzanie informacją w administracji publicznej, „Studia Administracyjne” 2009, nr 1.
45.Stefanowicz B., Informacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
46.Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
47.Streżyńska A., Program Rodzina 500+ testem dla e-administracji, Konferencja „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020”, Warszawa 2016, www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1584407,Strezynska-program-Rodzina-500-testem-dla-eadministracji.
48.Systemy informacyjne administracji publicznej. Źródła danych dla badań statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
49.Tomkiewicz M., Polski urząd w chmurze, www.computerworld.pl/news/Polski-urzad-w-chmurze,368786.html.
50.Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 76.
51.Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 2016 r., poz. 922.
52.Where in The World Is Storage An IDC Infographic, www.emc.com/leadership/digital-universe/index.htm.
53.Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
54.www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:29115:ed-1:v1:en.
55.Ziemba E., Obłąk I., Informatyczne wsparcie procesów w administracji, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 33, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.