Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego

Autorzy: Wiesław Sieciński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: historia administracji szkoły wyższe II Rzeczypospolitej
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (45-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 479

Abstrakt

Dwadzieścia lat niepodległości Polski (1918–1939) to czas o niezwykłym znaczeniu dla kraju, a także m.in. okres wzmożonego wysiłku na rzecz rozwoju oświaty i nauki, w tym szkolnictwa wyższego. Wprowadzone wtedy reformy w obszarze szkolnictwa wyższego wprowadziły podział na szkoły akademickie i nieakademickie. Wśród szkół akademickich współistniały uczelnie państwowe i prywatne. Szkoły akademickie nosiły nazwę uniwersytetów, politechnik, akademii i szkół głównych, a ich tworzenie wymagało aktu ustawodawczego. Organizacja szkół akademickich opierała się na zasadach tzw. autonomii, określanej głównie przez ustawy o szkołach akademickich, najpierw z 1920 r., a następnie z 1933 r. Nadzór nad działalnością szkół sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
2.Brzezicki T., Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Towarzystwo Naukowe Organizacji, Toruń 2010.
3.Buszko J., Historia Polski 1964–1948, PWN, Warszawa 1983.
4.Historia wychowania. Wiek XX, red. J. Miąso, PWN, Warszawa 1984.
5.Iłowiecki M., Dzieje nauki polskiej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1981.
6.Jastrzębski J., Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
7.Wielgus S., Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie Towarzystwo Naukowe, „Notatki Płockie” 2002, nr 3(192).
8.Wittlinowa H., Atlas szkolnictwa wyższego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1937.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.03.1921 r., DzU z 1921 r., nr 44, poz. 267.
10.Ustawa z dnia 13.07.1920 r. o szkołach akademickich, DzU z 1920 r., nr 72, poz. 494.
11.Ustawa z dnia 15.03.1933 r. o szkołach akademickich, DzU z 1933 r., nr 99, poz. 247.
12.Ustawa z dnia 22.02.1937 r. o prywatnych szkołach wyższych, DzU z 1937 r., nr 13, poz. 89.