Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Badanie legalności nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji w Polsce

Autorzy: Marek Stawecki ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: nieruchomość cudzoziemiec zezwolenie kontrola decyzja administracyjna
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (73-82)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 581

Abstrakt

Podstawowym źródłem informacji o nabytych przez cudzoziemców nieruchomościach są dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wypisy aktów notarialnych oraz orzeczenia sądowe. Nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w Polsce wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wśród nadsyłanych do MSWiA wypisów aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przez cudzoziemców odnotowuje się transakcje niezgodne z przepisami ustawy. Niewywiązywanie się z ww. obowiązku m.in. przez notariuszy uniemożliwia przeprowadzenie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji badania zgodności transakcji, w których jako nabywcy nieruchomości występują cudzoziemcy, z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jeśli strony nie chcą uznać umowy za nieważną, organ podejmuje działania prawne, tj. występuje na drogę sądową z pozwem o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości. Powyższe ma na celu zagwarantowanie pewności obrotu nieruchomościami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2011.
2.Hartwich F., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, C.H. Beck, Warszawa 2004.
3.Pismo MSWiA z dnia 14.02.2017 r., nr sprawy DZiK-III-4723/11/2017.
4.Pismo z dnia 8.03.2017 r. Ministerstwa Sprawiedliwości, nr sprawy DZP-IV-620-55/17.
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20.06.2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, DzU z 2012 r., poz. 729.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.11.2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców, DzU z 2004 r., nr 255, poz. 2556 z późn. zm.
7.Skoczylas J.J., Szlęzak E., Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, wyd. 4, LexisNexis, Warszawa 2010.
8.Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia
9.24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, www.mswia.gov.pl. Ustawa z 14.02.1991 r. Prawo o notariacie, DzU nr 22, poz. 91 z późn. zm.
10.Ustawa z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, DzU z 2014 r., poz. 1380.
11.Ustawa z dnia 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2016 r., poz. 2175.
12.Ustawa z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, DzU z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.
13.Wereśniak-Masri I., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014.