Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-13
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Zależność samorządowych instytucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych

Autorzy: Artur Potocki
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: prawo kultury instytucje kultury działalność kulturalna samorząd terytorialny
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (169-182)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 2086

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji publicznoprawnych dotyczących niezależności instytucji kultury, które tworzone są przez jednostki samorządu terytorialnego. W pracy, oprócz wskazówek, które mogą być przydatne zarówno praktykom prawa, jak również administratywistom, konfrontowane jest także stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych z dostosowywaniem jakości i rodzaju usług instytucji względem woli polityki prowadzonej przez organizatora oraz oczekiwań członków społeczności samorządowej. W pracy wskazano na najważniejsze kwestie, jakie są związane z zależnością organizacyjną i finansową samorządowej instytucji kultury, a także na potrzebę wprowadzenia mechanizmów mających na celu sprostanie oczekiwaniom odbiorców w zakresie działalności komunalnych instytucji kultury lub chociaż zwrócenie na nie uwagi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniaszewska A., Czarnocki G., Realizowanie zadań w dziedzinie kultury za pośrednictwem instytucji kultury w aspekcie wyników kontroli RIO, „Finanse Komunalne” 2008, nr 10.
2.Czarnecki K., Dotacje dla samorządowych instytucji kultury i dotacje celowe z budżetu państwa na działania w dziedzinie kultury prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2013.
3.Finanse kultury w latach 2007–2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2016.
4.Frankiewicz A., Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 2012, nr 88.
5.Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
6.Golat R., Podstawy prawa kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
7.Hołda J., Wolność twórczości w publicznych instytucjach kultury, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014.
8.Ignerska M., Ogarnij miasto Warszawa. Miejski przewodnik subiektywny, Wydawnictwo Ogarnij Miasto, Warszawa 2014.
9.Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968.
10.Jagielska-Burduk A., Szafrański W., Sektor kultury – działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej, w: Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012.
11.Karczyński Ł., Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym, w: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2015.
12.Kosikowski C., Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, LexisNexis Polska, Warszawa 2009.
13.Kosińska A.M., Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
14.Kowalska A., Kamiński Ł., Zrób to w Warszawie! Alternatywny przewodnik, Agora, Warszawa 2014.
15.Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1980.
16.Sikora K., Tendencje rozwojowe w samorządzie lokalnym. Budżet obywatelski (partycypacyjny) jako nowy sposób aktywizacji mieszkańców gmin, w: Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
17.Spasowska H., Administracja świadcząca jako funkcja administracji publicznej. Zagadnienia podstawowe, w: Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin 2015.
18.Spasowska-Czarny H., Administracyjnoprawny status zakładów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
19.Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
20.Sześciło D., Rola samorządu terytorialnego w sferze kultury a swoboda wypowiedzi artystycznej, w: Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014.
21.Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-Sitek, R. Bucholski, Legalis 2017.
22.Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 r., GUS 2017.
23.Wytrążek W., Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury, w: Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne, red. M. Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.