Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Autorzy: Antoni Rost
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gmina samorząd demokracja lokalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (155-168)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1177

Abstrakt

Jedną z fundamentalnych zasad ustrojowych państwa polskiego jest zasada społeczeństwa obywatelskiego. Nie jest ona bezpośrednio zapisana w Konstytucji, ale wynika z innych zasad: wolności zrzeszania się, pomocniczości, republikańskiej formy państwa. Zawiera nakaz wprowadzenia takich mechanizmów zarządzania państwem, aby zwłaszcza na najniższym szczeblu – w gminie – mieszkańcy mieli realną możliwość skutecznego udziału w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Szczególne znaczenie mają kompetencje i działania samorządów lokalnych. Kompetencje samorządu gminnego nie budzą zastrzeżeń, szczególnie ważny jest sposób jego działania. Podstawowym warunkiem jest jawność i pełna informacja o prawach publicznych. Do form partycypacji należy zaliczyć nie tylko tradycyjne instytucje demokracji bezpośredniej (jak referendum, obecnie także tzw. budżet obywatelski), ale też formy niewładczego oddziaływania (jak inicjatywa w sprawie podjęcia uchwały rady, konsultacje społeczne), które są obecnie wystarczająco rozwinięte. Problemem jest głównie przekonanie mieszkańców, że ich aktywność może być skuteczna i że warto korzystać z istniejących możliwości prawnych. Trzeba jednak też pamiętać, że partycypacja musi być utrzymana w pewnych granicach, których przekroczenie spowoduje skutki negatywne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2012.
2.Gulczyński M., Jaka konstytucjonalizacja zasad ładu społecznego jest Polsce potrzebna, w: Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, Warszawa 1997.
3.Izdebski H., Współczesne modele administracji publicznej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Administracji, Warszawa 1993.
4.Jaworski L., Rada gminy. Kto może wnosić projekty uchwał, „Rzeczpospolita” z 31.05.2016 r.
5.Haładyj A., Granice partycypacji w podejmowaniu decyzji publicznych – przyczynek do dyskusji, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 3.
6.Konopelko A., Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12.
7.Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
8.Kulesza M., Rząd musi dokończyć decentralizację państwa, „Gazeta Prawna” nr 11, z 16.01.2008 r.
9.Nowe dylematy polityki społecznej, red. S. Golinowska, M. Boni, „Raporty CASE” 2006, nr 65.
10.Olech A., Między zainteresowaniem a zaangażowaniem – aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, „Analizy i Opinie” 2014, nr 7.
11.Orłowska-Bednarz M., Zasada jawności w perspektywie mediów lokalnych, w: Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2005.
12.Prawo administracyjne, red. M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2002.
13.Radziszewski M., Wybrane instrumenty wykorzystywane w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 6.
14.Refleksje nad ustrojem samorządowym, oprac. A. Krasnowolski, Kancelaria Senatu 2007, OT-503.
15.Rost A., Zawartowski Ł., W sprawie form demokracji bezpośredniej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1974, nr 1.
16.Rytel-Warzocha A., Uziębło P., Aktualne tendencje związane ze wzmocnieniem partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym, LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Toruń 2013.
17.Sarnecki P., Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Toruń 2013.
18.Senat a samorządy terytorialne. Materiały z konferencji zorganizowanej przesz Wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiego pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 12 kwietnia 2006 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2006.
19.Serwacki J., Konstytucyjne założenia ustroju finansów samorządu terytorialnego i ich realizacja w ustawodawstwie, w: Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
20.Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Liber, Warszawa 1997.