Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszej instancji

Autorzy: Paweł Górecki ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie administracyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (109-118)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 523

Abstrakt

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) ma obowiązek posługiwania się procedurami opisanymi w aktach normatywnych i wewnętrznych regulacjach. Jedną z nich jest postępowanie administracyjne ogólne zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego (kpa). Z uwagi na specyfikę zagadnień oraz specjalność organu prowadzącego postępowanie, ustawodawca zdecydował, że postępowania administracyjne prowadzone przez szefa ABW będą opierały się przede wszystkim na regulacjach zawartych w aktach normatywnych odrębnych, a kpa będzie jedynie elementem uzupełniającym, ale niezwykle istotnym, gdyż gro instytucji procesowych jest zaczerpniętych właśnie z tego kodeksu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2010.
2.Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1998.
3.Grzegorowski Z., Instytucja „służby specjalne” a rzeczywistość funkcjonowania państwa polskiego.
4.Wybrane zagadnienia, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. VIII, www.studiagdanskie. gwsh.gda.pl/tom8/studia%20VIII%2045-64%20grzegorowski.pdf.
5.Hernacka A., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problematyki, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3412/.
6.Łepkowski W., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2013.
7.Skoneczny Ł., Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
8.Szewc T., Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2007.
9.Żebrowski A., Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989–1999). Zagadnienia politologiczno-prawne, Abrys, Kraków 2001.
10.Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26.05.1981 r., SA 810/81, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” 1981, nr 1, poz. 45.
11.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.11.1994 r., III ARN 55/94, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” 1995, nr 7, poz. 83.
12.Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 196, poz. 1631.
13.Ustawa z dnia 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1897.
14.Ustawa z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1167.
15.Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2017 r., poz. 935.