Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Metodyka ewaluacji narzędzi ICT w obszarze e-zdrowia

Autorzy: Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

Małgorzata Furmankiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

Piotr Ziuziański
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
Słowa kluczowe: metodyka ewaluacji narzędzia ICT e-zdrowie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (85-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było opracowanie i przedstawienie koncepcji metodyki ewaluacji wykorzystania narzędzi ICT w e-zdrowiu. Autorzy metodyki oparli jej budowę na pięciu etapach, obejmujących cykl analizy (1. i 2. etap metodyki), syntezy (3. etap metodyki) i oceny narzędzi ICT (4. i 5. etap metodyki) w e-zdrowiu z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych. Autorzy omówili kolejne etapy metodyki oraz scharakteryzowali poszczególne metody badawcze zastosowane w ramach etapów: analizę źródeł literaturowych, metody kreatywnego myślenia, metody wspomagające pracę grupową oraz metody ankietowe i wizualizację wyników badań. Zaproponowana metodyka badawcza uwzględnia sprzężenie zwrotne: piąty etap metodyki stanowi punkt wyjścia do doskonalenia metodyki i powrotu do pierwszego etapu. Autorzy zaproponowali koncepcję dalszych badań związanych z budową modelu akceptacji narzędzi ICT w e-zdrowiu w kontekście ich funkcjonalności dla użytkownika końcowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrabański, K., Furmankiewicz, M. (2013). Określenie wymagań klientów odnośnie stron WWW, portali i wortali. Studium empiryczne. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 1. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
2.Domański, P., Krzciuk, M., Miłek, M., Ziuziański, P. (2011). Badania ankietowe w praktyce. W: M. Kuczera (red.), Rola dokonań studentów a możliwości osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów. Kraków: Wydawnictwo CreativeTime.
3.Elek A. (2010). Biznes elektroniczny. W: S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Eysenbach G. (2008). Medicine 2.0: Social Networking, Collaboration, Participation, Apomediation, and Openness, J Med Internet Res, 10 (3).
5.Furmankiewicz, M., Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Ziuziański P. (2014). Artificial intelligence systems for knowledge management in e-health: the study of intelligent software agents. W: Proceedings of the 18th International Conference on Systems (part of CSCC ‘14), Santorini.
6.Furmankiewicz, M., Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Ziuziański, P. (2015). Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu. W: A. Białas (red.), Informatyka w Województwie Śląskim – innowacyjne trendy rozwoju. Rozprawy i Monografie. Katowice: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
7.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2013a). Internet jako źródło danych epidemiologicznych. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
8.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2013b). Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów. W: H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
9.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2013c). Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet.
10.W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 1. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
11.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2014). Systemy ekspertowe w e-zdrowiu: studium przypadku diagnostyki grypy. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, rok 8, nr 11. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
12.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2015a). Internetowy kwestionariusz ankiety jako nowoczesne narzędzie prowadzenia badań w naukach społecznych. W: J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (w redakcji).
13.Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2015b). Zastosowanie szkieletowego systemu ekspertowego w procesie wspomagania decyzji wyboru specjalności przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 16 (1). Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.
14.Karasińska, A., Herrmann, M. (2015). Badania opinii i rynku – krótkie wprowadzenie. Pobrano z: http://www.homohomini.com.pl/news/86/59/Badania-opinii-i-rynku---krotkie-wprowadzenie/d,Aktualności/ (1.05.2015).
15.Krzciuk, M., Ziuziański, P. (2012). O teście niezależności trzech zmiennych na pewnym przykładzie empirycznym, w: red. Z.E. Zieliński, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo WSH Kielce.
16.Laskowski, B. (2012). Netspeak na przykładzie forum internetowego. Pobrano z: http://logic.amu.edu.pl/images/f/fa/Laskowski.pdf (6.08.2015).
17.Proctor, T. (2003). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
18.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2010, nr 252, poz. 1697, rozdz. 8, art. 80–86.
19.Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2014a). The management of patient information system, International Journal “Information Theories and Applications”, 21 (2). Sofia: Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA,.
20.Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2014b). The Recent Ideas and Trends in Health Care Information Systems in Poland. W: J. Palonka, M. Pańkowska (red.), Ambient technology and Creativity Support Systems. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
21.Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2015). The evaluation method of Web 2.0/3.0 usability in e-health knowledge management system, Online Journal of Applied Knowledge Management, A Publication of the International Institute for Applied Knowledge Management, 3 (2). Pobrano z: http://www.iiakm.org/ojakm/articles/2013/volume1_1.
22.Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2014a). Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim. W: M. Nycz (red.), Informatyka ekonomiczna (Business Informatics), 2 (32). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
23.Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2014b). Artificial intelligence and multi–agent software for e-health knowledge management system w: M. Nycz (red.), Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), 2 (32). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
24.Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Furmankiewicz, M., Ziuziański, P. (2015a). Kokpit menedżerski jako narzędzie do wspomagania decyzji prosumenta w e-zdrowiu. W: M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologicznospołeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
25.Sołtysik-Piorunkiewicz, A., Furmankiewicz M., Ziuziański, P. (2015b). Rola portali informacyjnych w kontekście wyszukiwania informacji i pozyskiwania wiedzy w e-zdrowiu. W: E. Abramek, M. Pańkowska (red.), Podejście kontekstowe w zarządzaniu i rozwoju systemów informatycznych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny (w druku).
26.Stanek, S., Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2011a). Analiza porównawcza mind i conceptmapperów. W: M. Pańkowska (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
27.Stanek, S., Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2011b). Building creative decision support systems for project management. Mind and concept mapping methodologies, W: H. Sroka, S. Stanek (red.), Creativity Support Systems. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
28.Szpunar, M. (2007). Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu eBadania.pl, e-mentor, 4.
29.Szreder, M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
30.TNS OBOP (2011), Wady i zalety różnych typów badań. Pobrano z: http://www.tnsglobal.pl/przewodnik-wadyizalety (23.04.2011).
31.Ziuziański, P. (2011). Wykorzystanie komputerów i Internetu przez młodzież w świetle badania CAWI, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (niepublikowana praca licencjacka)
32.Ziuziański, P., Furmankiewicz, M. (2014). Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia. W: Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, t. 2. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
33.Ziuziański, P., Furmankiewicz, M., Sołtysik-Piorunkiewicz, A. (2014). E-health artificial intelligence system implementation: case study of knowledge management dashboard of epidemiological data in Poland, International Journal Of Biology And Biomedical Engineering, 8.